Δ13/οικ/20606/468/2019

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 2012/Β/03.06.2019

Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2058/2008

Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

4941/2011

Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013.


45/2015

Πλαίσιο υλοποίησης Πράξης Κεντρικών Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) .


YA/15249/ΕΥΘΥ550/2010

Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». ( Αντικαταστάθηκε από ΚΥΑ Αριθμ. 37315/ΕΥΘΥ715/2013-ΦΕΚ 2241/Β/10.9.2013)


9.8158/οικ.3.1491/2009

Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.


126829/EΥΘΥ1217/2015

Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014.


ΚΥΑ 99/2017

Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του επιχειρηματικού προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020, σύμφωνα με το αρ. 71 του ν. 4314/2014.


55490 ΕΞ 2022

Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ένωσης, ή και του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ), για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», καθώς και για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ), του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ) και των Χρηματοδοτικών Μέσων (ΧΜ).


Δ23/οικ.19162/1277/2015

Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD).

Δ23/οικ.17108/875/2017,ΦΕΚ-1474/Β/28.4.2017 άρθρο 3:Από 1/6/2017 καταργούνται, η υπ’αριθ. Δ23/οικ.19162/ 1277/27-5-2015 (Β΄ 1066) υπουργική απόφαση, "Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»" καθώς και οι βάσει αυτής ισχύουσες λίστες ωφελουμένων ΤΕΒΑ.


2379/0052/2013

Σύστημα επιβαλλομένων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων στο πλαίσιο του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΕΣΠΑ.