Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Δ15/οικ/1179/2007

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3669/2008
ΦΕΚ: 116/Β/31.01.2007

Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων α) Δ15/οικ/1056/2006 (ΦΕΚ 102 Β`) "Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις" και β) Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ Β` 1105) "Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων".

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ15/οικ/15658/2013

Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «΄Εκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».


Δ15/οικ/24298/2005

Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων όπως τροποποιήθηκε με τις Δ15/1056/2006 ΦΕΚ 102Β και Δ15/1179/2007 ΦΕΚ 106Β.(Τροποποιήθηκε εκ νέου με την Δ15/οικ/15658/2013 -ΦΕΚ 2300 Β/16-9-2013 απόφαση)


Δ15/οικ/4036/2014

Τροποποίηση της Δ15/οικ/1056/20.1.2006 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄102/31.1.2006) με θέμα «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις.» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. Α΄/18.6.2008).

Δ15/οικ/5600/2014

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της Δ15/οικ/1056/20-01-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄102/31.01.2006) με θέμα : «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις.» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. Α’ / 18-06-2008).ΑΔΑ: ΒΙΞ61-ΣΝ2 

Δ15/οικ 1056/2006

Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις (τροποποιήθηκε με την Δ15/1179/31.1.07 ΦΕΚ 106Β/2007 και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. Α΄/18?6?2008) και τροποποιήθηκε από την Αριθμ. Δ15/οικ/4036/2014, ΦΕΚ-511/28.2.2014)


823181/2011

Θέμα:Καταγγελία με αριθμό 2011/4083 που αφορά το Νόμο 3669/2008 περί δημοσίων έργων και ειδικότερα το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ)

Δ15/οικ.4194/2011

Αποδοχή της αρ. 2/2011 γνωμοδότησης του Β τμήματος Ν.Σ.Κ. Ως ημερομηνία μεταβολής του Δ.Σ. εργοληπτικής επιχειρήσεως, ή των προσώπων που από κοινού ή μεμονωμένα εκπροσωπούν αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 24298/28-2005 ΥΑ, νοείται η ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως υπό του αρμοδίου οργάνου της, από της επομένης δε αυτής αρχίζει η δεκαήμερος προθεσμία σχετικής γραπτής ενημερώσεως της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της Γ.Γ.Δ.Ε.).


ΕλΣυν/Κλ.7/286/2016

Δημόσια έργα.Διαδικασία ανάθεσης.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που παρατέθηκαν,  πρέπει  να  γίνει  δεκτό  ότι  μη  νομίμως  ανατέθηκε  το  επίμαχο  έργο στην ατομική επιχείρηση «...........», δοθέντος ότι η βεβαίωση της εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ είχε λήξει σε χρονικό σημείο πολύ προγενέστερο της σχετικής ανάθεσης, δίχως να προκύπτει ότι υποβλήθηκε αίτηση ανανέωσής της εντός των χρονικών ορίων που θέτει η διάταξη του άρθρου 97 της Κωδικοποίησης των Δημοσίων  Έργων.  Σε  κάθε  δε  περίπτωση,  η στελέχωση  από τον ανάδοχο  ........... της προαναφερθείσας Ε.Π.Ε. αποκλείει κατά νόμον την αναθεώρηση της βεβαίωσης της ατομικής του επιχείρησης, δοθέντος ότι επιτρέπεται η στελέχωση μιας μόνο εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ.. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του Δήμου ότι αρκούσε η συμμετοχή του αναδόχου σε Ε.Π.Ε., της οποίας η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ήταν σε ισχύ, πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι η ατομική επιχείρηση του αναδόχου και η Ε.Π.Ε. στην οποία αυτός συμμετέχει αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα, με διαφορετικούς αριθμούς εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ και ιδία δυνατότητα ανάληψης δημοσίων έργων, οι δε προϋποθέσεις για τη νόμιμη ανάληψη πρέπει να συντρέχουν αυτοτελώς σε έκαστο πρόσωπο. Τέλος, ο ισχυρισμός του Δήμου περί εγγραφής του αναδόχου στο Μ.Ε.Κ. δεν ασκεί επιρροή, αφενός διότι κατά τη σαφή διατύπωση του νόμου απαιτείται εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. και σχετική βεβαίωση σε ισχύ, αφετέρου διότι η εγγραφή  στο Μ.Ε.Κ εξυπηρετεί το σκοπό πιστοποίησης εμπειρίας της εργοληπτικής επιχείρησης, που είναι διάφορος της - δια της εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. - πιστοποίησης της τεχνικής ικανότητας εκτέλεσης κατηγοριών δημοσίων έργων. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


Δ17α/04/50/2001

Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με την Δ15/οικ/17294 /1.6.(ΦΕΚ Β΄ 758/6.6.2005)


ΕλΣυν.Κλ.Ε/242/2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ της παρούσας το Κλιμάκιο διαπιστώνει ότι η ελεγχόμενη διακήρυξη θέτει στο άρθρο 22 για όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ως επαγγελματικό προσόν να μην έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Κατωτέρω, όμως, και ειδικότερα στο άρθρο 23, όσον αφορά στις επιχειρήσεις, οι οποίες κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, όπως είναι, για τον παρόντα διαγωνισμό, οι δικαιούμενες συμμετοχής εταιρείες που ανήκουν στην 3η τάξη του ΜΕΕΠ, ορίζει ότι η προσκόμιση αυτής τις απαλλάσσει από την υποχρέωση κατάθεσης όλων των λοιπών δικαιολογητικών απόδειξης της επαγγελματικής ικανότητας και, κατά συνέπεια, και της υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης, όπως απαιτείται για τις λοιπές επιχειρήσεις. Τούτο δε, παρά το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υ.α. Δ15/οικ.15658/13 με τίτλο «Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων» (ΦΕΚ Β΄ 2300), για τη λήψη της Ενημερότητας Πτυχίου δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης ως προς τη μη κίνηση των ανωτέρω διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό, όμως, η επίμαχη διακήρυξη θέτει σε αδικαιολόγητα πλεονεκτικότερη θέση της καλούμενες στον ελεγχόμενο διαγωνισμό επιχειρήσεις 3ης τάξης σε σχέση με τις επιχειρήσεις των κατώτερων τάξεων ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και ειδικότερα ως προς την έκταση της υποχρέωσης απόδειξης της επαγγελματικής τους ικανότητας αναφορικά με την κίνηση των διαδικασιών κήρυξης αυτών σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης. Τούτων δοθέντων, μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή έκανε δεκτές τις ως άνω υποβληθείσες ενστάσεις και προέβη, μεταξύ άλλων, στον αποκλεισμό και της 1ης κατά σειρά μειοδοσίας εταιρείας «….», για το λόγο ότι η προσκομισθείσα από αυτήν, για την απόδειξη εκπλήρωσης του προσόντος του άρθρου 22 παρ. 1 της διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση δεν περιείχε τη βεβαίωση ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης..(..)το Κλιμάκιο κρίνει ότι λόγω της ανωτέρω πλημμέλειας, η οποία παρίσταται ως ουσιώδης, δεδομένου ότι οδήγησε στον αποκλεισμό της πρώτης κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτικής επιχείρησης και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην δεύτερη μειοδότρια εταιρεία, κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. Για την ανωτέρω δε κρίση, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η από 16.6.2014 προσφυγή που άσκησε η 4η μειοδότρια εταιρεία «...Ε.Τ.Ε.» ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …  κατά της 4192/2014 απόφασης το Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης …, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της κατά της συμμετοχής της 2ης μειοδότριας επιχείρησης «....», βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση επ΄αυτής.