Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Δ15/οικ/15658/2013

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3669/2008
ΦΕΚ: 2300/Β/16.09.2013

Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «΄Εκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ15/οικ/1179/2007

Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων α) Δ15/οικ/1056/2006 (ΦΕΚ 102 Β`) "Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις" και β) Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ Β` 1105) "Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων".


Δ15/οικ/24298/2005

Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων όπως τροποποιήθηκε με τις Δ15/1056/2006 ΦΕΚ 102Β και Δ15/1179/2007 ΦΕΚ 106Β.(Τροποποιήθηκε εκ νέου με την Δ15/οικ/15658/2013 -ΦΕΚ 2300 Β/16-9-2013 απόφαση)


10128/2003

Ενημερότητα Πτυχίου - Έκδοση βεβαιώσεων ανεκτέλεστου και καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης εργασιών από τις υπηρεσίες.


ΕλΣυν.Κλ.Ε/242/2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ της παρούσας το Κλιμάκιο διαπιστώνει ότι η ελεγχόμενη διακήρυξη θέτει στο άρθρο 22 για όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ως επαγγελματικό προσόν να μην έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Κατωτέρω, όμως, και ειδικότερα στο άρθρο 23, όσον αφορά στις επιχειρήσεις, οι οποίες κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, όπως είναι, για τον παρόντα διαγωνισμό, οι δικαιούμενες συμμετοχής εταιρείες που ανήκουν στην 3η τάξη του ΜΕΕΠ, ορίζει ότι η προσκόμιση αυτής τις απαλλάσσει από την υποχρέωση κατάθεσης όλων των λοιπών δικαιολογητικών απόδειξης της επαγγελματικής ικανότητας και, κατά συνέπεια, και της υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης, όπως απαιτείται για τις λοιπές επιχειρήσεις. Τούτο δε, παρά το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υ.α. Δ15/οικ.15658/13 με τίτλο «Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων» (ΦΕΚ Β΄ 2300), για τη λήψη της Ενημερότητας Πτυχίου δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης ως προς τη μη κίνηση των ανωτέρω διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό, όμως, η επίμαχη διακήρυξη θέτει σε αδικαιολόγητα πλεονεκτικότερη θέση της καλούμενες στον ελεγχόμενο διαγωνισμό επιχειρήσεις 3ης τάξης σε σχέση με τις επιχειρήσεις των κατώτερων τάξεων ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και ειδικότερα ως προς την έκταση της υποχρέωσης απόδειξης της επαγγελματικής τους ικανότητας αναφορικά με την κίνηση των διαδικασιών κήρυξης αυτών σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης. Τούτων δοθέντων, μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή έκανε δεκτές τις ως άνω υποβληθείσες ενστάσεις και προέβη, μεταξύ άλλων, στον αποκλεισμό και της 1ης κατά σειρά μειοδοσίας εταιρείας «….», για το λόγο ότι η προσκομισθείσα από αυτήν, για την απόδειξη εκπλήρωσης του προσόντος του άρθρου 22 παρ. 1 της διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση δεν περιείχε τη βεβαίωση ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης..(..)το Κλιμάκιο κρίνει ότι λόγω της ανωτέρω πλημμέλειας, η οποία παρίσταται ως ουσιώδης, δεδομένου ότι οδήγησε στον αποκλεισμό της πρώτης κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτικής επιχείρησης και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην δεύτερη μειοδότρια εταιρεία, κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. Για την ανωτέρω δε κρίση, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η από 16.6.2014 προσφυγή που άσκησε η 4η μειοδότρια εταιρεία «...Ε.Τ.Ε.» ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …  κατά της 4192/2014 απόφασης το Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης …, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της κατά της συμμετοχής της 2ης μειοδότριας επιχείρησης «....», βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση επ΄αυτής.


Δ24/οικ/5520/2018

« Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τροποποίηση του χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων δραστηριότητας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59) ».(ΑΔΑ:ΨΟΖΣ465ΧΘΞ-ΩΣΨ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2018


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1384/2023

Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης για την Οικονομική Ανασυγκρότηση τοπικών εμπορικών οδών (...)Mε αυτά τα πραγματικά περιστατικά και σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά ανωτέρω στη σκέψη 14, η κρίση του Κλιμακίου στην προσβαλλόμενη Πράξη ότι η μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων ήταν δυνατό να συναχθεί από την έκδοση ενημερότητας πτυχίου στο όνομα των αποκλεισθεισών εταιρειών είναι αβάσιμη, όπως βασίμως υποστηρίζουν ο προσφύγων Δήμος με την προσφυγή του και η ανάδοχος ..με την παρέμβασή της. Τούτο, πρώτον, διότι η ενημερότητα πτυχίου δεν επαρκεί, λόγω της ετήσιας διάρκειάς της, για τη βεβαίωση του ύψους του διαρκώς κυμαινόμενου κατά τη διάρκεια του έτους ύψους του ανεκτέλεστου υπολοίπου των υπό εκτέλεση συμβάσεων. Δεύτερον, διότι το προπαρατεθέν, διέπον τον διαγωνισμό εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο, δεν εμποδίζει τον αναθέτοντα φορέα να θεσπίσει, τόσο για τους καταταγέντες στο Μ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις, όσο και για τους εγκεκριμένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργολήπτες, το κριτήριο της μη υπέρβασης ενός ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων που εκτελούν παραλλήλως, ώστε να αποφευχθεί η δέσμευσή τους πέραν των δυνατοτήτων τους και να διασφαλιστεί, η ακίνδυνη, από αυτή την άποψη, ανάληψη της εκτέλεσης του υπό δημοπράτηση έργου. Τρίτον, διότι η πρόβλεψη και διατύπωση του άρθρου 23 της διακήρυξης του κρινόμενου διαγωνισμού, περί υποχρεωτικής προαποδεικτικής συμπλήρωσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου των ήδη εκτελούμενων συμβάσεων στο πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις» της Ενότητας Β «Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια» του Μέρους ΙV του Ε.Ε.Ε.Σ., ήταν σαφής για τον επιμελή διαγωνιζόμενο, ουδεμία διευκρινιστική ερώτηση ετέθη ως προς την ορθή συμπλήρωση του πεδίου από τους υποψήφιους φορείς, αλλά και οι συμμετέχουσες στη διαγωνιστική διαδικασία, οι οποίες εκβλήθηκαν από αυτή λόγω της μη συμπλήρωσης του συνολικού ποσού του ανεκτέλεστου στο εν λόγω πεδίο, δεν αμφισβήτησαν την εκβολή τους με προδικαστική προσφυγή. Εφόσον δε, όπως προκύπτει από την προηγηθείσα ανάπτυξη, η παράλειψη αναγραφής του συγκεκριμένου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων δεν είναι δυνατό να καλυφθεί δι’ αναφοράς ή παραπομπής στην ενημερότητα πτυχίου των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων, ούτε μπορούσε να αναπληρωθεί από τη γενική δήλωσή τους περί μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου ανεκτελέστου υπολοίπου, είναι απορριπτέα και η συνακόλουθη κρίση του Κλιμακίου ότι η παράλειψη αυτή ήταν επιδεκτική αποσαφήνισης ή συμπλήρωσης στο προαποδεικτικό στάδιο του Ε.Ε.Ε.Σ δυνάμει του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Κατά συνέπεια είναι απορριπτέα η ως άνω υποστηριζόμενη άποψη ότι όφειλε η αναθέτουσα να την καλέσει να συμπληρώσει την ελλιπή της δήλωση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, το μεν διότι τούτο ερείδεται στην προαναφερθείσα πλάνη περί το περιεχόμενο του όρου 22.Γ της διακήρυξης, το δε διότι δεν υπέβαλε πλήρες και σύμφωνο με τη διακήρυξη Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο αποτελεί ουσιώδες δικαιολογητικό συμμετοχής.Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, η ένδικη προσφυγή του Δήμου Θεσσαλονίκης και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση της αναδόχου ..πρέπει να γίνουν δεκτές, η προσβαλλόμενη με αυτή, 465/2023 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ανακληθεί, απορριπτομένης συνακολούθως και της υπέρ της διατήρησης του κύρους της παρέμβασης της Ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «..Α.Ε.- Α.Τ.Ε.» και των μελών αυτήςΕλΣυν.Τμ.Μειζ-Επταμ.Συνθ/2908/2012

Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης:..ζητείται η αναθεώρηση της 2791/2012 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (σκέψεις IV και V), το Τμήμα άγεται στη κρίση ότι, εφόσον με την προσκομιζόμενη Δ15/οικ/14189/24.8.2012 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δ15 Μητρώων Τεχνικών Επαγγελμάτων ανακλήθηκε και μάλιστα κατά το περιεχόμενό της αναδρομικά η Δ15/οικ/12211/13.7.2012 όμοια απόφαση, επί της οποίας είχε στηριχθεί η ήδη προσβαλλόμενη απόφαση και με την οποία είχε ανακληθεί από τον χρόνο έκδοσής της η 22177/16.11.2011 Ενημερότητα Πτυχίου της εργοληπτικής επιχείρησης «.... Α.Τ.Ε.», αναβιώνει ως ισχυρή και έγκυρη η εν λόγω Ενημερότητα Πτυχίου, γεγονός που συνεπάγεται ότι η εργοληπτική αυτή επιχείρηση διέθετε κατά τον χρόνο διενέργειας του επίμαχου διαγωνισμού το απαιτούμενο για τη συμμετοχή της σ’ αυτόν δικαιολογητικό (Ενημερότητα Πτυχίου).Ακολούθως, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση αναθεώρησης και να απορριφθεί η κατ’ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση, να αναθεωρηθεί η 2791/2012 απόφαση του VI Τμήματος, να επιστραφεί στην αιτούσα το κατατεθέν παράβολο (άρθρο 19Α του π.δ. 774/1980, όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3932/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 56 παρ. 1 π.δ. 774/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 παρ. 3 του ν. 3659/2008) και, δεδομένου ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης έτους 2012 (Β΄ Φάση)», να υπογραφεί τούτο.


ΙΚΑ/Ε41/365/2010

ΘΕΜΑ :  «Απάντηση σε ερώτημα σας» (αναφορικά    με   την   χορήγηση βεβαιώσεων για είσπραξη λογ/μών δημοσίων έργων)

ΣΤΕ/5022/2012

Επιλογή αναδόχου...Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλλου προκύπτει ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία είχε υποβάλει με την προσφορά της, μεταξύ άλλων, και την Δ15/258592008/4.11.2008 «ενημερότητα πτυχίου», που είχε εκδοθεί με βάση πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητος των οποίων η ισχύς είχε λήξει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (24.2.2009). Ειδικώτερα, στην εν λόγω «ενημερότητα πτυχίου» ανεγράφετο, εκτός άλλων, ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία «έχει φορολογική ενημερότητα με λήξη 9.11.2008» και ότι η φορολογική ενημερότητα των τριών κοινοπραξιών, στις οποίες αυτή συμμετείχε για την εκτέλεση συγκεκριμένων, έργων, είχε, αντιστοίχως, ημερομηνίες λήξεως τις 26.1.2009, 16.2.2009 και 16.2.2009. Στον φάκελλο της προσφοράς της, όμως, η παρεμβαίνουσα εταιρεία είχε περιλάβει και την από 24.2.2009 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της με το εξής περιεχόμενο «…η εταιρεία μας είναι φορολογικά ενήμερη κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφ΄ όσον αναδειχθεί μειοδότης». Με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην προηγούμενη σκέψη, ο λόγος ακυρώσεως, κατά τον οποίον η παρεμβαίνουσα έπρεπε να αποκλεισθεί, διότι δεν συμπεριέλαβε στην προσφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις ειδικώς για την φορολογική ενημερότητά της ως μέλους κοινοπραξιών για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος


ΣΤΕ/4282/2009

Επιλογή αναδόχου...Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλλου προκύπτει ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία είχε υποβάλει με την προσφορά της, μεταξύ άλλων, και την Δ15/258592008/4.11.2008 «ενημερότητα πτυχίου», που είχε εκδοθεί με βάση πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητος των οποίων η ισχύς είχε λήξει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (24.2.2009). Ειδικώτερα, στην εν λόγω «ενημερότητα πτυχίου» ανεγράφετο, εκτός άλλων, ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία «έχει φορολογική ενημερότητα με λήξη 9.11.2008» και ότι η φορολογική ενημερότητα των τριών κοινοπραξιών, στις οποίες αυτή συμμετείχε για την εκτέλεση συγκεκριμένων, έργων, είχε, αντιστοίχως, ημερομηνίες λήξεως τις 26.1.2009, 16.2.2009 και 16.2.2009. Στον φάκελλο της προσφοράς της, όμως, η παρεμβαίνουσα εταιρεία είχε περιλάβει και την από 24.2.2009 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της με το εξής περιεχόμενο «…η εταιρεία μας είναι φορολογικά ενήμερη κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφ΄ όσον αναδειχθεί μειοδότης». Με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην προηγούμενη σκέψη, ο λόγος ακυρώσεως, κατά τον οποίον η παρεμβαίνουσα έπρεπε να αποκλεισθεί, διότι δεν συμπεριέλαβε στην προσφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις ειδικώς για την φορολογική ενημερότητά της ως μέλους κοινοπραξιών για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.