Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Δ17α/05/62/Φ 2.2.1 /2010

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3669/2008
ΦΕΚ: 463/Β/19.04.2010

Τροποποίηση της αριθ. Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13.3.2007 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 447)


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ17γ/08/45/2007

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


ΔΝΣγ/οικ.70990/Φ.2.2.1/2015

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.(Παραμένει σε ισχύ με την αριθ.οικ.268/2017, ΦΕΚ 1911/Β/1.6.2017)


Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ.2.2.1/2014

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.(Καταργήθηκε, κατά το μέρος που αφορά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων νυν Γενική Γραμματεία Υποδομών, με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70990/Φ.2.2.1/2015, ΦΕΚ 2578/Β/30.11.2015)


Δ17γ/06/28/2009-Διορθ.Σφ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην υπ’ αριθμ. Δ17γ/06/28/ΦΝ437/24.2.2009 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 410/6.3.2009, διορθώνονται τα παρακάτω λάθη που έγιναν Α) Στον Πίνακα Τιμών Υδραυλικών Έργων και Β) στο Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών ΈργωνΑ) Στον Πίνακα Τιμών Υδραυλικών Έργων:


ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ/466/2017

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


ΔΝΣγ/οικ.74794/Φ.2.2.1/2014

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28


ΑΤΝΣΥ/οικ.37/2019

Τροποποίηση της κοινής απόφασης με αριθμό 80855/5439/6-8-1992 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τίτλο «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β' 573), όπως ισχύει.    


ΚΑ/ΦΠ000/ΠΡ1/ΟΙΚ.10194/2017

Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθυνουσών Υπηρεσιών σε δημόσιες συμβάσεις έργων και παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ).


Ν.3044/2002

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.


Ν.3212/2003

Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων