Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3669/2008
ΦΕΚ: 447/Β/03.04.2007

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Δ17α/05/62/Φ 2.2.1 /2010

Τροποποίηση της αριθ. Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13.3.2007 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 447)


ΔΝΣγ/οικ.70990/Φ.2.2.1/2015

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.(Παραμένει σε ισχύ με την αριθ.οικ.268/2017, ΦΕΚ 1911/Β/1.6.2017)


ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ/466/2017

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ.2.2.1/2014

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.(Καταργήθηκε, κατά το μέρος που αφορά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων νυν Γενική Γραμματεία Υποδομών, με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70990/Φ.2.2.1/2015, ΦΕΚ 2578/Β/30.11.2015)


ΔΝΣγ/οικ.74794/Φ.2.2.1/2014

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28


ΔΝΣβ/οικ.39367 /ΦΝ 466/2019

Τροποποίηση της απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


Αριθμ. ΔΝΣγ΄/οικ.77128/Φ.2.2.1/2014

Τροποποίηση της απόφασης(αρ. ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ.2.2.1/12.11.2014) μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Δ17γ/03/61/2007

Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής έργων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ σε υποκείμενα όργανα.


ΚΑ/ΦΠ000/ΠΡ1/ΟΙΚ.10194/2017

Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθυνουσών Υπηρεσιών σε δημόσιες συμβάσεις έργων και παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ).


ΑΤΝΣΥ/οικ.37/2019

Τροποποίηση της κοινής απόφασης με αριθμό 80855/5439/6-8-1992 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τίτλο «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β' 573), όπως ισχύει.