Δ1δ/Γ.Π. 13179/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 , Γ1δ/Γ.Π.68056/2017

Επανέκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος  ΑΔΑ:6Θ1Κ465ΦΥΟ-ΦΔΖ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Γ1δ/Γ.Π.68056/2017

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας βυτίου Ι.Δ. μεταφοράς νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.(ΑΔΑ:70Θ0465ΦΥΟ-ΤΒ7) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Δ1δ/Γ.Π. οικ. 3504/2023

Αποστολή στοιχείων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της τριετίας 2020, 2021 και 2022 για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΔΑ: 9ΒΓ6465ΦΥΟ-5ΗΣ


113278/2020

Προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές ή διατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων.


Δ1(δ)/ ΓΠ 80755/2020

Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει, μετά από την αξιολόγηση, από την ΕΕΑΕ, των αποτελεσμάτων μετρήσεων των ετών 2018-2020  ΑΔΑ:ΩΚΖΝ465ΦΥΟ-ΙΩΤ


Δ1(δ)/ΓΠοικ.28420/2019

Διαπίστευση εργαστηρίων ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα το αργότερο έως 19/9/2022.(ΑΔΑ:ΩΔ4Ν465ΦΥΟ-ΙΣ2)


Δ1δ/Γ.Π.οικ.37251/2019

Πρόσβαση των καταναλωτών σε κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης των περιοχών τους..(ΑΔΑ: Ω0ΤΚ465ΦΥΟ-ΤΘΖ)


Δ1δ/Γ.Π. οικ.21857/2020

Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την υδροληψία μεταφορά και πώληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με βυτία, δοχεία, πλοία ΑΔΑ:Ψ0ΨΕ465ΦΥΟ-1Φ8


Δ1δ/Γ.Π.οικ.1474/2019

Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων.(ΑΔΑ:ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8 ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/2018

Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.(ΑΔΑ:6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ)


Γ10/83478/229/2018

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς ποσίμου νερού ΑΔΑ: Ω6ΜΒ465ΧΘΞ-Γ0Ξ