ΔΑ4Β/Φ204/2 /οικ. 42945/2015

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων ασφαλισμένων για απόδοση δαπάνης για ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη που τους παρασχέθηκε σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ, Ελβετία κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε αυτό (ΑΔΑ:ΩΜΘΞΟΞ7Μ-Ψ6Τ )

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1011/2011

ΘEMA: «Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/5/642717/2016

«Άσκηση αυτοτελούς δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ε.Ε. , ΕΟΧ, Ελβετίας και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ»(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9) (ΑΔΑ:76Ψ54691Ω3-Γ44)


Δ18Β/5009967/2014

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό.

24070/359/2020

Ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ΑΔΑ:6ΖΡΒ465ΧΘΞ-ΟΚ4


ΠΟΛ 1194/2015

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος−Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


27955/425/2020

Ταξινομήσεις μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α΄30). ΑΔΑ:68ΒΥ465ΧΘΞ-ΣΦΜ


Δ18Β/5011115/2014

Koινοποίηση Απόφασης Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ΑΔΑ: ΒΙΦΥΗ-ΟΧΛ)

Γ.Δ.Φ.Δ. 1160988/2014

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το αν φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν Α.Φ.Μ. στη χώρα τους υποχρεούνται να λάβουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα

5014486/1716/Α0019/2009

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος-Μέλος με άμεση αποστολή σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΟΛ.1006/2015- ΦΕΚ: 120/Β/21.1.2015  άρθρο 7:Με την έναρξη της παρούσας καταργούνται:  -η αριθ. 5014486/1716/Α0019/07.04.2009 Α.Υ.Ο, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. Δ17Ε 5004419 ΕΞ/24.01.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 471).


12829/192/2020

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α΄30) σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ΑΔΑ:ΩΥΗ4465ΧΘΞ-ΤΒ3