ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/15 /οικ.13594/2021 , ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/2016

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 - Διαδικασία Συμβουλευτικής Συνέντευξης – Συμπλήρωση & Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές - Διαβίβαση ανώνυμων ερωτηματολογίων – Συμπλήρωση Χειρόγραφων Εκθέσεων Αξιολόγησης ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/2020

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ - Υποβολή Απόψεων-Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού – Προώθηση ανώνυμων ερωτηματολογίων ΑΔΑ: Ω6ΟΛ46ΜΤΛ6-Ο7Σ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/10/οικ.23947/2020

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Επέκταση χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ΑΔΑ:Ω1ΦΑ46ΜΤΛ6-6ΝΚ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 11/οικ.3938/2021

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Καταχώρηση Χειρόγραφων – Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώρηση στοιχείων Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης & Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 ΑΔΑ: 6ΞΝ346ΜΤΛ6-2ΓΛ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/2020

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού ΑΔΑ:9ΗΦΕ46ΜΤΛ6-ΑΧΟ


22046/2018

Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογητές Α’ και υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 ΑΔΑ: 6104465ΧΘΨ-ΟΣΚ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/12/οικ.12876/2021

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Εξέταση εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης


2/44540/0004/2018

Κοινοποίηση εγκυκλίου σχετικά με την καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους και αξιολογητές  στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/46/οικ. 26897/2018

Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 ΑΔΑ: 78ΔΡ465ΧΘΨ-ΜΡΒ


ΝΣΚ/4/2021

Τρόπος συμμόρφωσης της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις, που ακύρωσαν αποφάσεις απορριπτικές αιτήσεων πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών, για έλλειψη αιτιολογίας, αναπέμποντας τις υποθέσεις στη Διοίκηση και ειδικότερα: α) Ποιό όργανο είναι αρμόδιο για την πλήρη αιτιολόγηση της νέας απόφασης, η Επιτροπή Πολιτογράφησης με επαναδιατύπωση της αιτιολογίας στο περιεχόμενο της γνωμοδότησής της, ή απευθείας η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη σύνταξη του νέου σχεδίου υπουργικής απόφασης. β) Εάν είναι επιτρεπτή η επανάληψη της προβλεπόμενης συνέντευξης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης και γ) Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης επί του β΄ υποερωτήματος, εάν η νέα απόφαση θα στηριχθεί στα ήδη υπάρχοντα στον φάκελο στοιχεία, επί των οποίων στηρίχθηκε η υπουργική απόφαση ή και σε νεώτερα των οποίων μπορεί να ζητηθεί η προσκόμιση.(...)Προς το σκοπό συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις με αριθμούς 2010/2019 και 628/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Θ΄ Ακυρωτικός Σχηματισμός), α) Σήμερα και μέχρι την 31η.3.2021, οι υποθέσεις των E.G. και R.S., ευρίσκονται σε εκκρεμότητα ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, υπό τη συγκρότηση και σύνθεση που έχει σήμερα και μέχρι την 31η.3.2021, η οποία είναι αρμόδια να προβεί σε διατύπωση νέας, ειδικής και επαρκώς αιτιολογημένης γνώμης. Η Επιτροπή αυτή, κατά τη νέα κρίση της, πρέπει να λάβει υπόψη της το νομικό και πραγματικό καθεστώς της κάθε υπόθεσης, κατά το χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας απόφασης, συνεκτιμώντας τα στοιχεία του οικείου υπηρεσιακού φακέλου, όπως αυτός έχει συγκροτηθεί. Η ίδια Επιτροπή, εφόσον σε αυτή μετέχουν για πρώτη φορά ένα ή περισσότερα νέα μέλη, που πρέπει να αποκτήσουν δική τους αντίληψη, ή/και από την προηγηθείσα συνέντευξη δεν μπορεί να μορφώσει ασφαλή γνώμη, προκειμένου να διατυπώσει πλήρως αιτιολογημένη γνώμη προς τη Διοίκηση, δύναται να επαναλάβει τη συνέντευξη, αφού προηγουμένως, για λόγους πρόνοιας έναντι κινδύνου τυχόν ακυρότητας, προβεί στις κατά τα ανωτέρω διαπιστώσεις με παρεμπίπτουσα πράξη της. Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει την ανάγκη συνέντευξης, καλείται ο ενδιαφερόμενος σε συνέντευξη σε ορισμένο τόπο και χρόνο και, είτε από την Επιτροπή είτε από την Περιφερειακή Διεύθυνση, σε προσκόμιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων που θεωρεί χρήσιμα για να τεκμηριώσουν τη συνδρομή στο πρόσωπό του των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 5Α, πλην της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, τα οποία πρέπει να είναι προγενέστερα του χρόνου της αρχικής κρίσης και όχι μεταγενέστερα, έστω και αν αυτά ανάγονται σε προηγούμενο χρόνο. β) Μετά την 1η.4.2021, η πλήρης αξιολόγηση και αιτιολόγηση ως προς τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 5Α (επαρκής γνώση ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, πολιτισμού κλπ.), μπορεί να γίνει μόνο με τις διαδικαστικές διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του τροποποιηθέντος με το άρθρο 6 του ν. 4735/2020 άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ), ενώ, περαιτέρω, ως προς τη συνδρομή όλων των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 5Α, αρμόδιοι προς πλήρη αξιολόγηση και αιτιολόγηση, είναι οι τρείς υπάλληλοι της παρ. 7 του τροποποιηθέντος άρθρου 7 του ΚΕΙ, τηρουμένης της διαδικασίας των παρ. 6 και 7 του ιδίου άρθρου, ειδικότερα δε : α) κατόπιν διεξαγωγής συνέντευξης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. γ΄ και δ΄ και, στη συνέχεια, β) κατόπιν συνολικής αξιολόγησης κάθε αιτούντος, δηλαδή με αξιολόγηση και ως προς τις λοιπές (πλην της γνώσης της ελληνικής γλώσσας) ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση υποχρεούται να καλέσει τον ενδιαφερόμενο στην κατά τα ανωτέρω συνέντευξη σε ορισμένο τόπο και χρόνο, χωρίς όμως να τον καλέσει να προσκομίσει, τυχόν πρόσθετα στοιχεία που αυτός θεωρεί χρήσιμα για να τεκμηριώσουν τη συνδρομή στο πρόσωπό του των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 5Α, ενώ, από τις νέες αυτές διαδικαστικές διατάξεις δεν προβλέπεται ούτε είναι ανεκτή η με οποιονδήποτε τρόπο συμπλήρωση του υπηρεσιακού φακέλου με οποιοδήποτε στοιχείο. γ) Σε κάθε περίπτωση, το τελικώς αποφασίζον όργανο της Διοίκησης, μπορεί να εκδώσει αντίθετη προς τη γνωμοδότηση απόφαση, σχετική με την πολιτογράφηση του αλλογενούς αλλοδαπού, παραθέτοντας πλήρη αιτιολογία. δ) Πέραν και ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η Διοίκηση δύναται και πρέπει, εφόσον έχει αμφιβολίες, απευθυνόμενη εγκαίρως στο Δικαστήριο, να ζητήσει την συνδρομή του, προκειμένου να συμμορφωθεί προς την ακυρωτική του απόφαση, κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3068/2002, ζητώντας συγκεκριμένες οδηγίες για τα κατά περίπτωση αντιμετωπιζόμενα ζητήματα


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/737/2021

Δημοσιονομική διόρθωση ποσού- ανάπλαση πολιτιστιτικής γειτονιάς...Πλην όμως, στον φάκελο της υπόθεσης δεν περιλαμβάνονται: α. επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των κάτωθι εγγράφων: i. της επιστολής πρόθεσης συγχρηματοδότησης (Grant Offer Letter), ii. του σχεδίου υλοποίησης έργου (Project Implementation Plan), iii. της επιστολής δέσμευσης του φορέα υλοποίησης, iv. της σύμβασης χορήγησης χρηματοδότησης (Grant Agreement), v. της 1ης και 2ης ενδιάμεσης έκθεσης έργου (Project Interim Report) και των οικείων συγκεντρωτικών πινάκων πληρωμών, vi. της 13510/ΕΥΔ&ΠΤΣ 780/26.3.2010 υπουργικής απόφασης με θέμα τη χρηματοδότηση/επιχορήγηση του έργου και vii. του από 16.6.2004 εγγράφου «Κανόνες και Διαδικασίες» (Rules and Procedures) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 β. το 17949/ΑΠΛ2246/21.4.2011 έγγραφο της Αρχής Πληρωμής «Οδηγός εξειδίκευσης των κατευθυντήριων γραμμών επιλεξιμότητας δαπανών έργων που χρηματοδοτούνται από τον ΕΟΧ (…)», γ. η αίτηση που υπέβαλε ο Δήμος .... για χρηματοδότηση του εν λόγω έργου δ. οι συλλογικές αποφάσεις, με τις οποίες εντάχθηκε το εν λόγω έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εγκρίθηκαν οι σχετικές πιστώσεις και οι τροποποιήσεις τους, ε. οι έγγραφες αντιρρήσεις του εκκαλούντος επί της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου, στ. η 274/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ζ. η 488 (αρίθμ. πρωτοκ.  27079/10.9.2009) απόφαση του Δημάρχου ...., η. οι επίμαχες δύο συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των οποίων οι σχετικές δαπάνες κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες, θ. η προγραμματική σύμβαση  μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και της 9ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, ι. το 38687/21.12.2009 έγγραφο του Δημάρχου ....., με θέμα την ενεργοποίηση της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης και ια. πίνακας στον οποίο να εμφαίνονται οι καταβολές προς τον φορέα υλοποίησης, δυνάμει της 1ης και 2ης ενδιάμεσης έκθεσης έργου, διακριτά από τον ΧΜ ΕΟΧ και από το ΠΔΕ. Κατόπιν τούτων, πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της δικογραφίας με τα μνημονευόμενα στη σκέψη 5 ελλείποντα στοιχεία, τα οποία πρέπει να προσκομισθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, με επιμέλεια του Ελληνικού Δημοσίου [Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής – Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων - Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών ή/και Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ & ΠΛΑΠ) ή η διάδοχος αυτής Δημόσια Αρχή] τα υπό στοιχεία α (i-vii) έως και ια] και του εκκαλούντος (τα υπό στοιχεία  γ-ια) εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση αντιγράφου της παρούσας σε αυτούς. Μετά δε την κατά τα ανωτέρω συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου, πρέπει να ορισθεί αρμοδίως νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της ένδικης έφεσης και, με μέριμνα της Γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου, να εγγραφεί η υπόθεση στο σχετικό πινάκιο και να κλητευθούν νομίμως οι διάδικοι για να παρασταθούν στη νέα αυτή συζήτηση της υπόθεσης.