ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/2020

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ - Υποβολή Απόψεων-Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού – Προώθηση ανώνυμων ερωτηματολογίων ΑΔΑ: Ω6ΟΛ46ΜΤΛ6-Ο7Σ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/2020

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού ΑΔΑ:9ΗΦΕ46ΜΤΛ6-ΑΧΟ


22046/2018

Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογητές Α’ και υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 ΑΔΑ: 6104465ΧΘΨ-ΟΣΚ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/2020

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού. ΑΔΑ:9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω


2/44540/0004/2018

Κοινοποίηση εγκυκλίου σχετικά με την καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους και αξιολογητές  στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/46/οικ. 26897/2018

Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 ΑΔΑ: 78ΔΡ465ΧΘΨ-ΜΡΒ


ΝΣΚ/58/2016

Αρμόδιο κατά νόμο όργανο για τη σύνταξη και εν γένει μέριμνα έκδοσης των αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και πράξεων καταλογισμού.Η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) είναι το αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη και την εν γένει μέριμνα έκδοσης των αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και πράξεων καταλογισμού, οι οποίες υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, όταν συντρέχει περίπτωση μη αποδοχής, εκ μέρους της Επιτροπής, των αντιρρήσεων οι οποίες υποβάλλονται από τους ελεγχόμενους φορείς και από τα αναφερόμενα στο νόμο πρόσωπα, κατά των εκθέσεων ελέγχου περί επιβολής μέτρων (ομοφ.)


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/5/οικ.17012/2020

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016 ΑΔΑ: 9ΠΤΟ46ΜΤΛ6-1Ν3