Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/32/οικ.6878/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4940/2022
ΦΕΚ: 2588/Β/21.04.2023

Ρύθμιση θεμάτων τήρησης Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και λειτουργίας Δικτύου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/34/οικ.6973/2023

Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Ρύθμιση του τρόπου άσκησης αυτών, των διαδικασιών και της εξειδίκευσης των κριτηρίων επιλογής τους, του τρόπου αξιολόγησης των κριτηρίων, των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων που μπορούν να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των κριτηρίων ανανέωσης της θητείας τους


ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/2024/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Στοχοθεσίας ν. 4940/2022: Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΔΙΔΑΔ/Φ.64/989/οικ.6510/2023

Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας. 


ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/2024

Διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 - Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). ΑΔΑ:67ΜΜ46ΜΤΛ6-83Ψ


ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ: ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/2024/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Στοχοθεσίας ν. 4940/2022: Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/39/οικ.1834/2023

Καθορισμός του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του τρόπου, της διάρκειας, της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του πιστοποιητικού που χορηγείται


Π1/2380/2012

Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


1046680/2017

Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και παύσης λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ' - Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.


Δ17α/22/1/2013/ΦΝ463/2013

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης « Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»


58865/2017

Δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. (ΑΔΑ:61ΕΣ465ΧΘΞ-Β4Υ) ΕΓΚ/16/2017


10/2012/2280/2012

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Θεμάτων Λειτουργίας Δικτύου Δημόσιου Τομέα και ένταξης Φορέων