ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/39/οικ.1834/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4940/2022
ΦΕΚ: 595/Β/07.02.2023

Καθορισμός του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του τρόπου, της διάρκειας, της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του πιστοποιητικού που χορηγείται

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/43/οικ.4919/2023

Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων, του τρόπου, της διάρκειας, της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων. 


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/26/οικ.13726/2021

Καθορισμός του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, του τρόπου, της διάρκειας της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του πιστοποιητικού.


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/45/οικ.5212/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/26/οικ.13726/5.7.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, του τρόπου, της διάρκειας, της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του πιστοποιητικού» (Β’ 2973). 


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/2021

Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας.


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/30/οικ.20703/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία   ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/5.7.2021  κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας» (Β΄ 2973).


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/34/οικ.6973/2023

Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Ρύθμιση του τρόπου άσκησης αυτών, των διαδικασιών και της εξειδίκευσης των κριτηρίων επιλογής τους, του τρόπου αξιολόγησης των κριτηρίων, των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων που μπορούν να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των κριτηρίων ανανέωσης της θητείας τους


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/32/οικ.6878/2023

Ρύθμιση θεμάτων τήρησης Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και λειτουργίας Δικτύου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Β6/36080/1318/2017

Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών.


ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.3/οικ.6496/2023

Διαδικασία πιστοποίησης και απονομής πιστοποιητικού της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) σε δημόσιες οργανώσεις και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων. 


36429/Κ6/2021

Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών.