Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146/2015

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4254/2014

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ "νέων" ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/18679/304/2014 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3347/12-12-2014 - Τεύχος Δεύτερο). (ΑΔΑ:7Λ8Η4691Ω3-ΜΚΧ)


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151/2014

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 (ΑΔΑ ΒΖΟΞ4691Ω3-Σ0Ξ) 

ΕΦΚΑ/549811/2022

«Ένταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης επιδόματος ασθενείας α) των ασφαλισμένων τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ειδικών κατηγοριών και των ασφαλισμένων τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και β) της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης ατυχήματος των ασφαλισμένων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΤΑΞΥ και τ. ΟΑΕΕ του e-ΕΦΚΑ». 


4687/1255/2016

Τροποποίηση της αριθμ. Φ. 10035/6605/378/30−12−2012 υπουργικής απόφασης (Β΄ 417), «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)».


ΙΚΑ/070/9/2014

Εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του τ. ΟΠΑΔ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37)(ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ)

Φ.10035/18679/304/2014

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν. 4254/2014.


Αριθ. Φ.80000/οίκ.32115/2009/2011

Ένταξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ.


IKA/T01/652/6/2014

ΘΕΜΑ ׃«Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α,από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» ΕΓΚ/17/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ)


ΙΚΑ/Α23/596/32/2014

ΙΚΑ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 22.ΘΕΜΑ Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ, εφόσον η σχέση εργασίας των ασφαλισμένων του με οποιαδήποτε Τράπεζα λυθεί μέχρι 27-3-14. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4237/14 - Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31-12-92 ασφαλισμένων στο τεως ΤΣΠ-ΑΤΕ. Παράταση μέχρι 28-2-14 της οριζόμενης στην περ. θ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/12 προθεσμίας. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στους εντασσόμενους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ . Φορείς ή Κλάδους (Ν. 4075/12 και 4218/13)(ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6)

ΙΚΑ/Γ32/58/2012

Θ Ε Μ Α : «Ενημέρωση ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. »

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/9780/2012

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών ? βεβαιώσεων που εκδίδουν τα ασφαλιστικά τα? μεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ?ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.