ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71 /3134/5007/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3068/2002 , 4831/2021

Γνωμοδοτήσεις αριθ. 276/2015 και 34/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων κατόχων τίτλων σπουδών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή κατόπιν έκδοσης πράξης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε κατόπιν έκδοσης απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ΑΔΑ: Ρ9ΠΦ46ΜΤΛ6-ΧΩ3 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΝΣΚ 276/2015 ΚΑΙ 34/2016 

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/34/2016

Χρόνος κτήσης τυπικών προσόντων, για την μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, υπαλλήλων που είναι κάτοχοι αποφάσεων αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).(...)Σε περιπτώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία με τίτλους που έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, κατόπιν έκδοσης είτε πράξης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), ως χρόνος κτήσης του τυπικού προσόντος για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του Υπαλληλικού Κώδικα θεωρείται: α) Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης ισοτιμίας ή επαγγελματικών προσόντων, εφόσον η αναγνώριση διενεργήθηκε κατόπιν είτε εξέτασης σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων, όσον αφορά την αναγνώριση της ισοτιμίας, είτε δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. β) Ο χρόνος κτήσης του τίτλου σπουδών στην αλλοδαπή, εφόσον η αναγνώριση της ισοτιμίας ή των επαγγελματικών προσόντων διενεργήθηκε χωρίς την τήρηση κάποιας από τις ανωτέρω διαδικασίες. Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσομένου θεωρείται ότι έχει διανυθεί με τον αλλοδαπό τίτλο στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον ο τίτλος αυτός έχει κατατεθεί στην υπηρεσία του υπαλλήλου, ο χρόνος δε κατάθεσης του τίτλου αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας που θεωρείται ότι έχει διανυθεί με αυτόν (ομοφ.).


ΝΣΚ/276/2015

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών όχι, όμως, ισοτιμίας – Αξιολόγηση του τίτλου αυτού για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου τομέα.​(...)Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του ν. 4024/2011 (ομοφ.). ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/393/4918/2022

Η αριθ. 66/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τίτλους σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, που απονέμονται από ιδρύματα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από σπουδές πραγματοποιηθείσες, εν όλω ή εν μέρει, από παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων (τίτλων) έχει αναγνωρισθεί η επαγγελματική ισοδυναμία προς τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. ΑΔΑ: 63ΓΡ46ΜΤΛ6-8ΤΔ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΝΣΚ 66/2016


NΣΚ/205/2017

Μετάταξη δημοτικού υπαλλήλου, κατόχου αλλοδαπού τίτλου σπουδών, αναγνωρισμένου ως επαγγελματικώς ισοδύναμου από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), σε ανώτερη κατηγορία(...)Η αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας αλλοδαπού τίτλου σπουδών δημοτικού υπαλλήλου από το Σ.Α.Ε.Π., βάσει των διατάξεων του πδ 38/2010, δεν παρέχει δυνατότητα στον εργοδότη Δήμο να προσδώσει, εξ αυτού του λόγου και μόνο, αναδρομική ισχύ στην πράξη μετάταξης του υπαλλήλου αυτού στην Π.Ε. κατηγορία, ήτοι, ειδικότερα, να ορίσει ως χρονικό σημείο αναδρομής εκείνο της απόκτησης του οικείου αλλοδαπού τίτλου σπουδών, το οποίο ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της οδηγίας 48/1989 ΕΟΚ με το π.δ 165/2000 (ομόφ.)


107282/Κ4/2019

Καθορισμός διαδικασίας, απαιτούμενων δικαιολογητικών και τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4610/2019 (Α' 70). 

Ν.4635/2019- ΦΕΚ: 167/Α/30.10.2019 άρθρο 170:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: γ) η υπ’ αριθμ. 48066/ΙΑ/31.3.2014 απόφαση του  Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 896),


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/237/2019

Καταβολή μισθοδοσίας...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως προσλήφθηκε ο φερόμενος ως δικαιούχος ως επικουρικός ιατρός στο Νοσοκομείο ... με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χωρίς να απαιτείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ της ισοτιμίας του πτυχίου του – που του απονεμήθηκε από πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας πριν από την ένταξη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση – απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων από την Επίτροπο. Και τούτο διότι νομίμως με τη χορηγηθείσα, από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας στον φερόμενο ως δικαιούχο τον Δεκέμβριο του έτους 2007, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος – η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των σχετικών με την ελεύθερη κυκλοφορία των ιατρών και την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων τους κοινοτικών οδηγιών – έχει αναγνωρισθεί από την αρμόδια αυτή αρχή το κτηθέν πτυχίο του ως ισότιμο με τα πτυχία που απονέμονται από τις ιατρικές σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων και, περαιτέρω, το δικαίωμά του να ασκεί, βάσει αυτού, το επάγγελμα του ιατρού στην Ελλάδα. Είναι δε διάφορο το ζήτημα της ουσιαστικής ισοτιμίας της εκπαίδευσης στην οποία αναφέρεται το πτυχίο αυτό από το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων του κατόχου του πτυχίου αυτού, όπως αναφέρεται, μάλιστα, ρητά και στη σχετική οδηγία 93/16/ΕΟΚ, με την οποία, όπως προεκτέθηκε, θεσπίζεται ένα σύστημα αυτόματης και ανεπιφύλακτης αναγνώρισης από τα κράτη μέλη των πτυχίων ιατρικής που έχουν κτηθεί σε άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά στην πρόσβαση στις δραστηριότητες του ιατρού και την άσκηση αυτών. Άλλωστε, η αρχή αυτή της αυτόματης και ανεπιφύλακτης αναγνώρισης των πτυχίων επαναλαμβάνεται ειδικά και ρητά μόνο για το επάγγελμα του ιατρού στην οδηγία 2005/36/ΕΚ που αφορά, όπως προεκτέθηκε, στην καθιέρωση ενός γενικού συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων διαφόρων επαγγελματιών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, για την αναγνώριση της ισοτιμίας του εν λόγω πτυχίου ιατρικής, που πιστοποιεί εκπαίδευση που ολοκληρώθηκε πριν την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., προσκομίστηκε το απαιτούμενο από την κοινοτική νομοθεσία πιστοποιητικό, εκδοθέν από την αρμόδια αρχή της Βουλγαρίας, που βεβαιώνει ότι αυτό έχει χορηγηθεί μετά από την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης με το άρθρο 23 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, και θεωρείται από το κράτος αυτό ισοδύναμο προς εκείνα που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα της οδηγίας αυτής. Περαιτέρω, βάσει του εν λόγω πτυχίου του ο φερόμενος ως δικαιούχος απέκτησε και τίτλο ιατρικής ειδικότητας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία διαδικασία, στην οποία τίθεται ως προαπαιτούμενο η κατοχή βασικού πτυχίου ιατρικής, ήτοι και πτυχίου κτηθέντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζεται, όπως εν προκειμένω, αυτομάτως, βάσει των προπαρατεθεισών κοινοτικών οδηγιών. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, πλην όμως αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)/336/2016

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ:(...)Με δεδομένα αυτά, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, διότι, κατά παράβαση των αναφερόμενων στη μείζονα σκέψη διατάξεων, η πρόταση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, καθώς και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, κατά το ποσό που προέκυπτε, βάσει της καθορισθείσας με την 12644/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ......... τιμής μονάδας για την οφειλόμενη αποζημίωση (400,00 ευρώ/τ.μ.), δεν έγινε αμέσως μετά την κοινοποίηση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης στο Δήμο ......... στις 31.10.2013, αλλά μετά την παρέλευση τριάντα τριών (33) περίπου μηνών από αυτήν, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο. Πλην όμως, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων υπέλαβαν ότι θα μπορούσαν νομίμως να προβούν σε ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης και να δεσμεύσουν την απαιτούμενη πίστωση για την καταβολή της αποζημίωσης όχι αμέσως μετά την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης περί προσωρινού προσδιορισμού τιμής μονάδας αυτής, αλλά κατόπιν έκδοσης, αφενός, της 10747/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ......... περί αναγνώρισης του …… ως δικαιούχου της επίμαχης αποζημίωσης και, αφετέρου, της 1303/2015 απόφασης του Εφετείου ......... περί καθορισμού της οριστικής τιμής μονάδας αυτής, οπότε και οριστικοποιήθηκε το οφειλόμενο ποσό για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, πλην όμως το χρηματικό  ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί, λόγω συγγνωστής πλάνης.


ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)262/2013

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ανωτέρω πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. 2. Το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, ποσού 221.653,20 ευρώ, αφορά στη δαπάνη πληρωμής αποζημίωσης από την κήρυξη, υπέρ του Δήμου, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου (...)Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, πρέπει να γίνουν δεκτά τα ακόλουθα: α) Η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι, όπως βασίμως προβάλλεται από τη διαφωνούσα Επίτροπο, μη κανονική, καθόσον δεν υφίσταται νόμιμα γεννημένη υποχρέωση του Δήμου. Τούτο διότι της έκδοσης της 178/14.6.2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ...... (νομική δέσμευση), με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου, στην οποία αφορά η εντελλόμενη αποζημίωση, δεν είχε προηγηθεί, κατόπιν σχετικής πρότασης του Δημάρχου περί ανάληψης υποχρέωσης, η δέσμευση, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, της αναγκαίας πίστωσης ύψους 221.653,20 ευρώ, από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2010, πιστώσεις του Κ.Α. 30/7111.03 "Απαλλοτριώσεις - Αποζημιώσεις Σχ. Πόλης ...... " (δημοσιονομική δέσμευση). Εν συνεχεία, αφού η ως άνω δημοσιονομική δέσμευση δεν εκτελέστηκε εντός του οικονομικού έτους 2010, θα έπρεπε σε κάθε επόμενο οικονομικό έτος (2011, 2012) αυτή να ανατραπεί με σχετική ανακλητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους να εκδοθεί νέα απόφαση δέσμευσης ισόποσης, εγγεγραμμένης στον οικείο προϋπολογισμό, πίστωσης. Εξάλλου, αβασίμως προβάλλεται από το Δήμο ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω διαδικασία επειδή εκκρεμούσε η έκδοση της δικαστικής απόφασης περί αναγνώρισης των δικαιούχων της εντελλόμενης αποζημίωσης. Τούτο διότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄) "Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων", ο οποίος, κατ' άρθρο 212 παρ. 12 του "Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" εφαρμόζεται και στις απαλλοτριώσεις υπέρ δήμων, «η αναγκαστική απαλλοτρίωση αφορά στο πράγμα, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που έχει κυριότητα ... σε αυτό. Η εσφαλμένη αναγραφή ή και η πλήρης παράλειψη του ονοματεπωνύμου του προσώπου τούτου στην απόφαση κήρυξης ... δεν επηρεάζει το κύρος της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.», ενώ, σύμφωνα με το 8 παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω Κώδικα περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, «το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδίδει στο δικαιούχο το ποσό που κατατέθηκε αφού προσκομισθεί σε αυτό τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση». β) Περαιτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι, όπως βασίμως προβάλλεται από τη διαφωνούσα Επίτροπο, μη νόμιμη διότι, ως οφειλή παρελθόντων οικονομικών ετών, έπρεπε να βαρύνει τις πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού 81 της κατηγορίας εξόδων "Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)" του προϋπολογισμού του Δήμου κι όχι τις πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού 7111 "Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων". 11. Σύμφωνα με όσα πιο πάνω εκτέθηκαν, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη και μη κανονική και, ως εκ τούτου, το χρηματικό αυτό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΣ/ΤΜ.7/3/2014