ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/393/4918/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4831/2021

Η αριθ. 66/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τίτλους σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, που απονέμονται από ιδρύματα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από σπουδές πραγματοποιηθείσες, εν όλω ή εν μέρει, από παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων (τίτλων) έχει αναγνωρισθεί η επαγγελματική ισοδυναμία προς τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. ΑΔΑ: 63ΓΡ46ΜΤΛ6-8ΤΔ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΝΣΚ 66/2016

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/66/2016

Κάτοχοι τίτλων μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) - Δυνατότητα διορισμού τους στο δημόσιο τομέα και μετάταξής τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας (ΠΕ) - Απόδειξη περί της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας.(...)Οι κάτοχοι τίτλων τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης που απονέμονται από ιδρύματα τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από σπουδές πραγματοποιηθείσες εν όλω ή εν μέρει στους αναφερομένους στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008 παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων (τίτλων) έχει αναγνωριστεί η επαγγελματική ισοδυναμία προς τίτλους τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης ημεδαπών ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), δύνανται τόσο να διοριστούν σε θέσεις του δημόσιου τομέα, κατηγορίας ΠΕ, όσο και να μεταταγούν σε αντίστοιχη θέση κλάδου κατηγορίας ΠΕ. Ωστόσο, δεν τεκμαίρεται ότι έχουν άριστη γνώση ξένης γλώσσας, εκτός εάν πρόκειται για πτυχία ξένης γλώσσας και φιλολογίας ή ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας. (ομόφ.)


ΝΣΚ/226/2019

ΑΕΙ. Τμήματα πενταετούς φοίτησης. Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017. Διαπιστωτική ΥΑ υπαγωγής. Ζητήματα αναδρομικότητας. Ζητήματα αναλογικής επέκτασης επί τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί ως ακαδημαϊκά ισότιμοι ή ισότιμοι και αντίστοιχοι προς υπαχθέντες τίτλους της ημεδαπής.(...)1) Υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν είναι δυνατή κατ’ αναλογίαν επέκταση των αποτελεσμάτων τα οποία επέρχονται για τίτλους της ημεδαπής από την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει μετά το άρθρο 42 παρ.8 του ν. 4521/2018, περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα Τμήματος τουλάχιστον πενταετούς φοίτησης ημεδαπών ΑΕΙ, επί τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμοι ή ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους εν λόγω τίτλους της ημεδαπής (πλειοψ.). 2) Το ερώτημα το οποίο αφορά στην έκταση του αναδρομικού αποτελέσματος της προαναφερόμενης διαπιστωτικής ΥΑ για αποφοιτήσαντες από το οικείο Τμήμα ΑΕΙ πριν την ισχύ του ν. 4485/2017 και διατυπώνεται στη βάση ταύτισης ή διαφοροποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ερείδεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση και παρουσιάζει αοριστία και ελλείψεις ως προς το διδόμενο πραγματικό. Το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει το παραπάνω αναδρομικό αποτέλεσμα συνδέεται με το νομικό πλαίσιο το οποίο εκάστοτε διέπει τη διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών, με τις σχετικές προβλέψεις των κανονισμών των οικείων ΑΕΙ, με το ποιες αναμορφώσεις επέφεραν διαφοροποίηση των προγραμμάτων και με το ίδιο το περιεχόμενο των προγραμμάτων και, τελικώς, ανάγεται σε ζήτημα πραγματικού. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών, το χρονικό αυτό σημείο θα έπρεπε να προσδιορίζεται στην διαπιστωτική ΥΑ. Με βάση το περιεχόμενο και τα στοιχεία του ερωτήματος δεν μπορεί να συναχθεί συνδρομή κενού νόμου ή αδιαμφισβήτητης και ουσιώδους ομοιότητας καταστάσεων, ώστε να δύναται να τεθεί ζήτημα αναλογικής εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προς εξέταση προγραμμάτων σπουδών παρεχόμενων πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου και διαφορετικών από εκείνο με βάση το οποίο εκδόθηκε η οικεία διαπιστωτική ΥΑ, αλλά θα απαιτείτο σχετική νομοθετική ρύθμιση (πλειοψ.).


ΕΣ/Τ7/225/2008

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής Δήμου που αφορά στην καταβολή ποσού ως αμοιβή για την εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης για το έργο «Ανέγερση νέων τμημάτων Τ.Ε.Ι. …..».Η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης επιφυλάσσεται ρητώς από το Σύνταγμα σε αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Α.Ε.Ι.), τα οποία έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα, ασκούμενη υπό την εποπτεία του Κράτους, να οργανώνουν την παροχή της ανώτατης εκπαίδευσης, με τη μορφή αφενός μεν της εξασφάλισης της απαραίτητης κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού, αφετέρου δε της κατάρτισης του προγράμματος σπουδών και της απονομής των αντίστοιχων τίτλων. Η ανώτατη εκπαίδευση επομένως δύναται επιτρεπτώς να παρέχεται αποκλειστικά από τα προαναφερόμενα αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα, καμία δε αρμοδιότητα σχετική με οποιοδήποτε στάδιο της οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορεί να ασκηθεί από οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ή φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ο.Τ.Α.. Εντός των ορίων των ως άνω συνταγματικών διατάξεων κινείται η νομοθετική διάταξη του άρθρου 6 παρ. 11 του ν. 2909/2001, υποπερίπτωση iv της υποπερίπτωσης β΄, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα σχεδιασμού, σύνταξης μελέτης, επίβλεψης έργων ή μελετών τεχνικών έργων καθώς και η άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου, που αφορούν στις στεγαστικές υποδομές και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Τ.Ε.Ι., επιτρέπεται να ανατεθούν, κατόπιν υπογραφής σχετικής συμβάσεως, στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.), εφόσον τα ως άνω Τεχνολογικά Ιδρύματα δεν διαθέτουν επαρκώς στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία. Στην ειδική αυτή περίπτωση, η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνη για την εκτέλεση των διαλαμβανόμενων στην εκάστοτε σύμβαση καθηκόντων, τα οποία εξαντλούνται σε δραστηριότητα υποστηρικτικού χαρακτήρα, ήτοι στην επίβλεψη των μελετών και των έργων έναντι αμοιβής που καταβάλλεται από το Τ.Ε.Ι., το οποίο παραμένει εν προκειμένω η αναθέτουσα αρχή, και όχι στην εκτέλεση αυτών σε βάρος του προϋπολογισμού της εταιρίας, καμία δε μεταβίβαση της αρμοδιότητας αυτής προς άλλο φορέα ή Ο.Τ.Α. δεν προβλέπεται από τις προμνησθείσες διατάξεις και, επομένως δεν δύναται καταρχήν να διενεργηθεί νομίμως.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/237/2019

Καταβολή μισθοδοσίας...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως προσλήφθηκε ο φερόμενος ως δικαιούχος ως επικουρικός ιατρός στο Νοσοκομείο ... με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χωρίς να απαιτείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ της ισοτιμίας του πτυχίου του – που του απονεμήθηκε από πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας πριν από την ένταξη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση – απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων από την Επίτροπο. Και τούτο διότι νομίμως με τη χορηγηθείσα, από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας στον φερόμενο ως δικαιούχο τον Δεκέμβριο του έτους 2007, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος – η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των σχετικών με την ελεύθερη κυκλοφορία των ιατρών και την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων τους κοινοτικών οδηγιών – έχει αναγνωρισθεί από την αρμόδια αυτή αρχή το κτηθέν πτυχίο του ως ισότιμο με τα πτυχία που απονέμονται από τις ιατρικές σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων και, περαιτέρω, το δικαίωμά του να ασκεί, βάσει αυτού, το επάγγελμα του ιατρού στην Ελλάδα. Είναι δε διάφορο το ζήτημα της ουσιαστικής ισοτιμίας της εκπαίδευσης στην οποία αναφέρεται το πτυχίο αυτό από το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων του κατόχου του πτυχίου αυτού, όπως αναφέρεται, μάλιστα, ρητά και στη σχετική οδηγία 93/16/ΕΟΚ, με την οποία, όπως προεκτέθηκε, θεσπίζεται ένα σύστημα αυτόματης και ανεπιφύλακτης αναγνώρισης από τα κράτη μέλη των πτυχίων ιατρικής που έχουν κτηθεί σε άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά στην πρόσβαση στις δραστηριότητες του ιατρού και την άσκηση αυτών. Άλλωστε, η αρχή αυτή της αυτόματης και ανεπιφύλακτης αναγνώρισης των πτυχίων επαναλαμβάνεται ειδικά και ρητά μόνο για το επάγγελμα του ιατρού στην οδηγία 2005/36/ΕΚ που αφορά, όπως προεκτέθηκε, στην καθιέρωση ενός γενικού συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων διαφόρων επαγγελματιών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, για την αναγνώριση της ισοτιμίας του εν λόγω πτυχίου ιατρικής, που πιστοποιεί εκπαίδευση που ολοκληρώθηκε πριν την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., προσκομίστηκε το απαιτούμενο από την κοινοτική νομοθεσία πιστοποιητικό, εκδοθέν από την αρμόδια αρχή της Βουλγαρίας, που βεβαιώνει ότι αυτό έχει χορηγηθεί μετά από την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης με το άρθρο 23 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, και θεωρείται από το κράτος αυτό ισοδύναμο προς εκείνα που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα της οδηγίας αυτής. Περαιτέρω, βάσει του εν λόγω πτυχίου του ο φερόμενος ως δικαιούχος απέκτησε και τίτλο ιατρικής ειδικότητας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία διαδικασία, στην οποία τίθεται ως προαπαιτούμενο η κατοχή βασικού πτυχίου ιατρικής, ήτοι και πτυχίου κτηθέντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζεται, όπως εν προκειμένω, αυτομάτως, βάσει των προπαρατεθεισών κοινοτικών οδηγιών. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, πλην όμως αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.