ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου  ΑΔΑ:ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1149/οικ.15787/2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.(ΑΔΑ:ΨΡΝ9465ΦΘΕ-Χ3Τ)


ΔΙΔΑΔ/12856/2008

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

39903/2020

Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Περιφερειών ΑΔΑ: 6ΤΩ446ΜΤΛ6-ΥΩ8


39908/2020

Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού ΑΔΑ: Ω2ΝΝ46ΜΤΛ6-ΓΣΞ


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1102/οικ14278/2014

ΘΕΜΑ:  Εκλογές  αιρετών  εκπροσώπων  των  υπαλλήλων  στα  υπηρεσιακά  συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.ΑΔΑ: ΒΙΥ0Χ-Λ0Ρ

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ.23477/2014

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική εγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/ 1211/οικ.2088/2018

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ 


ΔΙΚ ΠΡ/Φ80/30/8703/1988

Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.


Φ09/139/2016

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στα υπηρεσιακά συμβούλια ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΔΑ:Ω9854691ΩΓ-ΦΔΚ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/2018

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.(ΑΔΑ:61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ)