ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΥΠ.ΠΡ. ΚΥΒ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/1988 , ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2021 , ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/Οικ.7022/2021 , 3528/2007 , 1884/1990

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου- ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024 ΑΔΑ:ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/2020

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου  ΑΔΑ:ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1149/οικ.15787/2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.(ΑΔΑ:ΨΡΝ9465ΦΘΕ-Χ3Τ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ.23477/2014

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική εγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.


ΥΠ.ΕΣ/43850/2022

Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού ΑΔΑ:991Σ46ΜΤΛ6-8ΣΔ


Φ09/139/2016

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στα υπηρεσιακά συμβούλια ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΔΑ:Ω9854691ΩΓ-ΦΔΚ)


ΔΙΔΑΔ/12856/2008

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια


43151/2022

Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Περιφερειών


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1102/οικ14278/2014

ΘΕΜΑ:  Εκλογές  αιρετών  εκπροσώπων  των  υπαλλήλων  στα  υπηρεσιακά  συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.ΑΔΑ: ΒΙΥ0Χ-Λ0Ρ

Φ.350/42/148986 /Δ1/2014

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (ΑΔΑ:ΒΖ9Υ9-ΘΨΠ) 

ΥΠΕΣ/124/2015

ΘΕΜΑ: «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»