ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1086/οικ.16154/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4440/2016 , 4622/2019
ΦΕΚ: 5330/Β/14.10.2022

Διαδικασία μετάταξης στον διυπουργικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης του άρθρου 104 του ν. 4622/2019.

Σχετικά Έγγραφα

4665/2022

Υλοποίηση από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ του Ειδικού Προγράμματος Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/78/οικ.6821/2022

Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών/ στριών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/76/οικ.5694/2022

Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».


ΔΙΔΔΑ/Φ.20/2949/2022

Κατανομή θέσεων κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης ανά Φορέα.


Ν.4915/2022

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό- τητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.


ΝΣΚ/179/2021

α) Εάν η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν. 4622/2019 εφαρμόζεται για τη μισθοδοσία του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και β) εάν υφίσταται δικαίωμα του Προέδρου για τη συνέχιση της καταβολής της προσωπικής διαφοράς.(...)Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν. 4622/2019 δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για τον υπολογισμό των νομίμων τακτικών και έκτακτων αποδοχών του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο ειδικός τρόπος υπολογισμού και το ύψος των οποίων καθορίζεται αποκλειστικά από την παράγραφο 8 του άρθρου 88 του ν. 4622/2019 και ως εκ τούτου αυτός δεν δικαιούται την καταβολή της προσωπικής διαφοράς (ομόφωνα).


ΝΣΚ/127/2021

Αν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 α) δεν καταλαμβάνουν την περίπτωση ανανέωσης απόσπασης του Π.Κ., υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων αυτών, β) κατισχύουν των διατάξεων των άρθρων 96 και 118 του ν. 4622/2019 περί ανανέωσης απόσπασης του προσωπικού που αποσπάστηκε αυτοδίκαια από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.(...)Η, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγόρευση απόσπασης, μετάταξης ή οποιασδήποτε άλλης μετακίνησης, ανεξαρτήτως διαδικασίας και φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ, που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, καταλαμβάνει και την ανανέωση απόσπασης του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ Π.Κ., ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι ως άνω διατάξεις κατισχύουν ως νεότερες και ειδικότερες των διατάξεων των άρθρων 96 και 118 του ν. 4622/2019 περί ανανέωσης απόσπασης του προσωπικού που αποσπάστηκε αυτοδίκαια από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.


ΝΣΚ/39/2021

Εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δικαιούται την προβλεπόμενη από την παράγραφο 9 του άρθρου 88 του ν. 4622/2019 αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.(...)Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δεν δικαιούται τις αποδοχές που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 88 του ν. 4622/2019 για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, καθόσον είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η συμμετοχή του δε στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συνιστά εκπλήρωση των κύριων καθηκόντων του, επιπλέον δε, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 88 του ν. 4622/2019, δεν είναι δυνατόν, αυτός αμειβόμενος –αποζημιούμενος επιπλέον για την κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οποία συμμετέχει, να λαμβάνει αποδοχές, οι οποίες, τακτικές και πρόσθετες, να υπερβαίνουν το όριο, που τίθεται από το νόμο, του 60% των συνολικών αποδοχών και επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ομόφωνα).


ΝΣΚ/39/2021

Εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δικαιούται την προβλεπόμενη από την παράγραφο 9 του άρθρου 88 του ν. 4622/2019 αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.(...)Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δεν δικαιούται τις αποδοχές που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 88 του ν. 4622/2019 για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, καθόσον είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η συμμετοχή του δε στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συνιστά εκπλήρωση των κύριων καθηκόντων του, επιπλέον δε, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 88 του ν. 4622/2019, δεν είναι δυνατόν, αυτός αμειβόμενος –αποζημιούμενος επιπλέον για την κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οποία συμμετέχει, να λαμβάνει αποδοχές, οι οποίες, τακτικές και πρόσθετες, να υπερβαίνουν το όριο, που τίθεται από το νόμο, του 60% των συνολικών αποδοχών και επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ομόφωνα).


ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/ 2563/οικ.30660/2019

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ν. 4622/2019, Α΄ 133 ΑΔΑ:ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ