ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4674/2020 , ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/2020

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας- Τροποποίηση διατάξεων βάσει του ν. 4674/2020 ( Α΄ 53) Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ΑΔΑ:67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8

Σχετικά Έγγραφα

31653/2020

Τροποποιήσεις διατάξεων για την ελληνική ιθαγένεια βάσει του ν. 4674/2020 (Α΄ 53/11-03-2020) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 151/2020


37260/2020

Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)»  ΑΔΑ:ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ


Ε. 2095/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 22, 91 & 123 ΤΟΥ ν.4674/2020: "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" (Α' 53/11.03.2020) ΑΔΑ:6ΩΠΚ46ΜΠ3Ζ-Ξ0Ξ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/2020

Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ΑΔΑ: 67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ


3205/2020

Διαπίστωση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53), για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/566/οικ.12688/2020

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019. ΑΔΑ: Ψ1ΘΜ46ΜΤΛ6-ΚΤ9


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /334/οικ.13157/2019

Έναρξη Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019.(ΑΔΑ: Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7)


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/76/οικ.28554/2017

Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει).(ΑΔΑ:Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8)


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /131/οικ.13234/2018

Εξορθολογισμός και επιτάχυνση εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.(ΑΔΑ:67ΝΙ465ΧΘΨ-790) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


οικ.31755/2017

Έναρξη Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και διευκρινίσεις σχετικά με τα π̟εριγράμματα θέσεων εργασίας.(ΑΔΑ:ΩΩΣΓ465ΧΘ7-ΘΦΟ)