ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4807/2021 , 4440/2016 , ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 804 /οικ.12130/2021

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας- Τροποποίηση διατάξεων  ΑΔΑ:9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/566/οικ.12688/2020

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019. ΑΔΑ: Ψ1ΘΜ46ΜΤΛ6-ΚΤ9


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/2020

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας- Τροποποίηση διατάξεων βάσει του ν. 4674/2020 ( Α΄ 53) Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ΑΔΑ:67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/744/οικ.4290/2021

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλου κινητικότητας 2020 ΑΔΑ: 9ΡΦ346ΜΤΛ6-399


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/2020

Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ΑΔΑ: 67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/6/οικ.33116/2016

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 ).(ΑΔΑ:ΩΕΕΦ465ΧΘΨ-54Β)


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017

Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α'224).


Ν.4440/2016

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /768/6321/2021

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ


ΝΣΚ/182/2019

Αν είναι δυνατή η διενέργεια μετάταξης ή/και απόσπασης προσωπικού κατά παρέκκλιση των διατάξεων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - ΕΣΚ (ν. 4440/2016) και κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, κατά το άρθρο 32 του ν. 4559/2018, στη νεοσυσταθείσα Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.(...) Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων νομιμοποιείται να εξετάσει τις επίμαχες αιτήσεις και να διενεργήσει τις σχετικές μεταβολές (μετατάξεις) εφόσον: α) υφίστανται κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες υποδοχής και β) κρίνει ότι εξυπηρετούνται οι υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές διαγράφονται στο άρθρο 32 του ν. 4559/2018.


ΝΣΚ/45/2018

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4440/2016, για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), σε υπαλλήλους αποσπασμένους στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για την άσκηση των καθηκόντων των εντεταλμένων ελεγκτών.

Η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1δ του ν. 4440/2016, κατά την οποία δεν καταργούνται οι ειδικές διατάξεις που αφορούν τις αποσπάσεις σε ελεγκτικά σώματα της Διοίκησης, για θέσεις επιθεωρητών ελεγκτών, δεν τυγχάνει εφαρμογής στους κατόπιν αποσπάσεως εντεταλμένους ελεγκτές της ΕΛΤΕ, διότι αυτή αποτελεί ανεξάρτητη αρχή και όχι ελεγκτικό σώμα της Διοίκησης (ομόφ.)