ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/2020 , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 , ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/2020

Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196/2020

Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊούΑΔΑ:6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ


49998/2020

«Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊούΑΔΑ:Ψ1ΚΨΟΡ1Φ-ΝΘΠ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2020

 Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ


46987/2020

Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»ΑΔΑ:6ΟΔΟΟΡ1Φ-ΝΘΗ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/2020

Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1


928/46/2020

Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.


ΟΑΕΔ/21484/2020

Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:ΩΓ0Σ4691Ω2-ΒΒΖ


ΠΝΠ/64/2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.


Δ1α/Γ.Π οικ 20036/2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 


20797/2020

Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/ 22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986).