ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/2021 , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/2020

 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π 


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ:ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 26 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΑΔΑ:60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 28η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2020 ΑΔΑ:: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2020


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 25η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5Ξ2


11817/2020

«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες του άρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» ΑΔΑ:9Π4Ξ46ΜΔΨΟ-Τ24


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ