ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/2020 , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π 

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ:ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ 


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ


11817/2020

«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες του άρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» ΑΔΑ:9Π4Ξ46ΜΔΨΟ-Τ24


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ:ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ


11653/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες του άρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΑΔΑ:ΨΘΟ946ΜΔΨΟ-ΤΔΥ