ΔΙΔΑΔ/Φ.69/173/οικ.15456/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/90/οικ.20887/2017 , Πρωτ: Δ1/ ΓΠ οικ. 47303/2021

Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα ΑΔΑ:98ΛΥ46ΜΤΛ6-9ΙΗ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/90/οικ.20887/2017

Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα.(ΑΔΑ:7Α3Σ465ΧΘΨ-ΒΤΝ)


ΚΕΔΕ/2634/2021

Μέτρα εφαρμογής για την προστασία των πολιτών, λόγω καύσωνα.


55250/2021

Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του καύσωνα». ΑΔΑ:ΨΙ4Ι46ΜΤΛΚ-5Κ8


Δ1α/Γ.Π. οικ.30590/2020

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα ΑΔΑ: ΩΙΨΣ46ΜΤΛΗ-ΙΡΩ 


Δ12/59093/11436/2021

Για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιουργούνται, λόγω των καιρικών συνθηκών και των πυρκαγιών, σε δομές κοινωνικής φροντίδας. ΑΔΑ: 68ΩΥ46ΜΤΛΚ-ΧΟ5


Πρωτ: Δ1/ ΓΠ οικ. 47303/2021

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα  ΑΔΑ:60Ψ2465ΦΥΟ-3ΗΣ


Δ1(δ)/ΓΠοικ. 10655/2020

Συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από επεισόδια αιθαλομίχλης ΑΔΑ: 6Β6Π465ΦΥΟ-7Υ8


Δ1δ/ΓΠ.οικ.57290/2019

Προστασία της δημόσιας υγείας μέσω ασφαλούς λειτουργίας δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών.(ΑΔΑ:6ΗΑΗ465ΦΥΟ-ΟΗΠ) 


ΥΠ.ΕΣ/22719/2020

1η τροποποίηση πρόσκλησης AT09 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».  ΑΔΑ: 6ΦΞΖ46ΜΤΛ6-1Χ2


Δ1α/Γ.Π. οικ. 38735/2021

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα» ΑΔΑ:66ΘΕ465ΦΥΟ-0ΜΕ