Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/256/οικ.11058/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΔΑ:ΨΦΗΗ46ΜΤΛ6-ΙΞΦ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/233/οικ.11665/2023

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα 


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/235/οικ. 12413/2023

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του νέου επικείμενου καύσωνα:ΑΔΑ:ΨΞΖΣ46ΜΤΛ6-Ζ2Χ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/234/οικ.12196/2023

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του νέου επικείμενου καύσωνα ΑΔΑ:663846ΜΤΛ6-ΛΧ3


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 236/οικ.13929/2023

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων του Δημοσίου για λόγους υγείας ΑΔΑ:ΨΜΦ046ΜΤΛ6-ΗΜΣ


Δ1β/ΓΠοικ.31291/2024

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. ΑΔΑ:ΨΤΗΓ465ΦΥΟ-ΗΚΝ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


860/2015

Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία των Μονάδων Υγείας της 2ης ΥΠΕ- ΠΕΔΥ(
ΑΔΑ:7ΕΗ1469Η2Ξ-0ΞΩ)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΔΑΔ/Φ.69//οικ.1866/2023

Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών την 6η /2/2023.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΔΑ:6ΥΗΥ46ΜΤΛ6-9ΔΓ


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/765/968/2021

Διαδικτυακό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δημοσίων υπαλλήλων, «ERASMUS for Public Administration» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΩΧΙ846ΜΤΛ6-2ΧΠ


Φ1/64708/ΓΔ4/2024

Μέτρα προστασίας των μαθητών/μαθητριών από τον καύσωνα. ΑΔΑ:6Δ3Α46ΝΚΠΔ-ΣΕΕ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/90/οικ.20887/2017

Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα.(ΑΔΑ:7Α3Σ465ΧΘΨ-ΒΤΝ)