ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου - Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα). ΑΔΑ: ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6-Ι2Ε

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (59η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμούΑΔΑ:6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7


Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/2021

Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου ΑΔΑ:ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π


17896/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (61η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6 


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/178/οικ.16663/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού (58η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΑΔΑ:9ΚΗΩ46ΜΤΛ6-ΕΜ2


2741/2021

«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» Σχετ.: α)Η υπ’αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-2-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), β) Η υπ’ αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-2-2021 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄534)» γ) η υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. 14171/17.11.2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΑΔΑ:ΩΜΡΥ46ΜΔΨΟ-Λ9Υ


124/2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής, μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 10-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του.

133/2020- ΦΕΚ: 1216/Β/2020  άρθρο7:Το άρθρο 4 της απόφασης μας, με αριθμ. 124/ 20-03-2020 (Β΄ 1080) παραμένει σε ισχύ.


ΝΣΚ/111/2017

Επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων. Αντισυνταγματικότητα αποτίμησης κριτηρίων επιλογής με μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων, βάσει διατάξεων του Κεφ. Γ' του ν. 4327/2015. Ζητήματα συμμόρφωσης προς την απόφαση ΣτΕ (Ολομ.) 711/2017 με την οποία ακυρώθηκε η Φ 36122/26/79840/Ε3 /19-05-2015 κανονιστική υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που ρύθμισε τη σχετική διαδικασία με βάση διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.Η Διοίκηση υπέχει υποχρέωση προς αναμόρφωση της νομικής κατάστασης η οποία προέκυψε αμέσως ή εμμέσως από ακυρωθείσα κανονιστική απόφαση. Ειδικότερα, στην προκείμενη περίπτωση υπέχει υποχρέωση για άμεση εκκίνηση νέας διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, η οποία δεν θα στηρίζεται σε διατάξεις οι οποίες κρίθηκαν ως αντίθετες προς το Σύνταγμα και θα διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων και των αρχών που αναφέρονται στο σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης, τόσο στο πλαίσιο συμμόρφωσης όσο και ενόψει και του ότι, αντικειμενικώς, η λήξη της θητείας των επιλεγέντων είχε προβλεφθεί για τις 31-07-2017. Επίσης υφίσταται υποχρέωση για ανάκληση ατομικών διοικητικών πράξεων οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της ακυρωθείσας κανονιστικής, υπό τις προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται στη σχετική νομολογία του ΣτΕ (ήτοι υποβολή αίτησης σε εύλογο χρόνο από πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εκτίμηση από τη διοίκηση των τυχόν λόγων υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή της, της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτέθηκαν καλοπίστως, καθώς και του χρόνου ο οποίος παρήλθε από την έκδοση της ατομικής πράξης). Η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών όπως και η εκτίμηση και λήψη απόφασης για το ποιές ειδικότερες περαιτέρω ενέργειες είναι αναγκαίες, κατάλληλες και πρόσφορες για τη συμμόρφωση προς την προαναφερόμενη ακυρωτική δικαστική απόφαση, συνιστά άσκηση ουσιαστικής διοικητικής δράσης (ομόφ).


ΔΕΚ/C-226/2009

«Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγία 2004/18/ΕΚ – Διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων – Σύναψη συμβάσεως παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και μεταφράσεως – Υπηρεσίες εμπίπτουσες στο παράρτημα II B της εν λόγω οδηγίας – Υπηρεσίες μη υποκείμενες σε όλες τις επιταγές της οδηγίας – Στάθμιση των κριτηρίων αναθέσεως μετά την υποβολή των προσφορών – Tροποποίηση της σταθμίσεως των κριτηρίων αναθέσεως κατόπιν της πρώτης εξετάσεως των προσφορών – Τήρηση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως και της υποχρεώσεως διαφάνειας» 1. Οι αναθέτουσες αρχές που συνάπτουν συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο παράρτημα II B της οδηγίας 2004/18 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ακόμη και αν δεν υπόκεινται στους κανόνες της οδηγίας περί των υποχρεώσεων εισόδου σε ανταγωνισμό με προηγούμενη δημοσιότητα, εξακολουθούν να υπόκεινται στους θεμελιώδεις κανόνες του δικαίου της Ένωσης και ιδίως στις αρχές που θέτει η Συνθήκη ΛΕΕ όσον αφορά το δικαίωμα εγκαταστάσεως και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Το καθεστώς που καθιερώνει ο νομοθέτης της Ένωσης για τις αγορές που συνδέονται με τις προβλεπόμενες στο εν λόγω παράρτημα II B υπηρεσίες δεν μπορεί, συνεπώς, να ερμηνευθεί ως εμπόδιο στην εφαρμογή των απορρεουσών από τα άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 56 ΣΛΕΕ αρχών και, ως εκ τούτου, των υποχρεώσεων που σκοπούν στην εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών και της ίσης μεταχειρίσεως των διαγωνιζομένων, στην περίπτωση κατά την οποία οι αγορές αυτές παρουσιάζουν κάποιο διασυνοριακό ενδιαφέρον. (βλ. σκέψεις 29, 31) (...)3. Οι αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της διαφάνειας των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων συνεπάγονται για τις αναθέτουσες αρχές την υποχρέωση να ακολουθούν την ίδια ερμηνεία των κριτηρίων αναθέσεως καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Όσον αφορά καθαυτά τα κριτήρια αναθέσεως, δεν πρέπει κατά μείζονα λόγο να τροποποιούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνάψεως της συμβάσεως. Κατά συνέπεια, κράτος μέλος που τροποποιεί τη στάθμιση των κριτηρίων αναθέσεως του αντικειμένου συμβάσεως παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και μεταφράσεως εμπίπτουσας στο παράρτημα II B της οδηγίας 2004/18 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, κατόπιν μιας πρώτης εξετάσεως των υποβληθεισών προσφορών, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει από την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως και την παρεπόμενη υποχρέωση διαφάνειας. (βλ. σκέψεις 59-60, 66)


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/125/2015

 Καθαριότητα κτιρίων Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη νομική σκέψη, εφόσον πρόκειται για ομοειδείς υπηρεσίες (καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων) και η συνολική αξία αυτών υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το ποσό των 500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ανερχόμενη συγκεκριμένα στο ύψος των 832.370 ευρώ (μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ) μη νομίμως διενεργήθηκαν εννέα (9) χωριστοί (πρόχειροι και ανοικτοί) διαγωνισμοί, κατόπιν επιμερισμού της συνολικής ποσότητας σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες, εφόσον έτσι παρακάμθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία της διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ισχυρισμός που προβάλλεται στο έγγραφο επανυποβολής ότι οι επιμέρους Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. είναι διοικητικά και διαχειριστικά ανεξάρτητες και ασχολούνται με διαφορετικά αντικείμενα δεν μπορεί να έχει επιρροή, δεδομένου ότι η όποια διοικητική και διαχειριστική ανεξαρτησία, πέραν του ότι δεν συνεπάγεται και οικονομική ανεξαρτησία (οι εν λόγω Διευθύνσεις δεν έχουν δικό τους προϋπολογισμό, η σχετική υποχρέωση  είχε αναληφθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας), δεν αναιρεί την υποχρέωση διενέργειας ενιαίου τακτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων των ως άνω Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, δεδομένου ότι μόνον η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει, με τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται, κατά τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον, πόσω μάλλον όταν πρόκειται περί υπηρεσιών (καθαρισμός εγκαταστάσεων) που από τη φύση τους δεν είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις αρμοδιότητες της κάθε Διεύθυνσης και τη γεωγραφική της τοποθέτηση. Ομοίως απορριπτέος τυγχάνει και ο ισχυρισμός ότι οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γ.Α.Δ.Α. έχουν αρμοδιότητα εκδόσεως πράξεων επί διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν τις Διευθύνσεις τους, διότι η αρμοδιότητα αυτή δεν καταργεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των νόμων, σε κάθε περίπτωση δε αφορά διαγωνισμούς που νόμιμα διενεργούνται από τις Διευθύνσεις αυτές. Τέλος, οι δυσκολίες που ενδεχομένως κληθούν να αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι σε περίπτωση συμμετοχής σε έναν ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο (π.χ. δέσμευση κεφαλαίων λόγω της ανάγκης κατάθεσης εγγυητικών επιστολών μεγάλου ύψους) δεν αφορά την αναθέτουσα αρχή και σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την υποχρέωση διενέργειας δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών και την υποβολή της διαδικασίας και του σχεδίου σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου. Κατ΄ ακολουθίαν αυτών πρόκειται για μη νόμιμη κατάτμηση δαπάνης ομοειδών υπηρεσιών, όπως βάσιμα προβάλλει ο Επίτροπος, και συνεπώς οι ενταλθείσες δαπάνες δεν είναι νόμιμες. Ενόψει όμως της ως άνω εκτεθείσας διοικητικής αυτοτέλειας των επιμέρους Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., η οποία εκτείνεται και σε θέματα διαγωνισμών (βλ. σχετ. ΥΑ7003/63/2014, ΦΕΚ Β΄ 1404), της επιτακτικής ανάγκης για άμεση κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων για καθαρισμό των χώρων των υπηρεσιών και των επιμέρους αστυνομικών τμημάτων, αρκετά από τα οποία δέχονται σημαντική επιβάρυνση στον τομέα της καθαριότητας λόγω μεγάλου αριθμού κρατουμένων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα των ως άνω Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. ενήργησαν συγγνωστώς και όχι με πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων. Ενόψει των ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι μεν νόμιμες, όμως τα ως άνω 5794, 5999, 7755, 7762, 8562, 9432, 10678, 13113 και 13212, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πρέπει να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης.