ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου ΑΔΑ:ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π

Σχετικά Έγγραφα

17896/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (61η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6 


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου - Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα). ΑΔΑ: ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6-Ι2Ε


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (59η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμούΑΔΑ:6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 47η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 46η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ AΔΑ:ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ.7423/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:Ω29Ο46ΜΤΛ6-ΔΘΝ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (53η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΑΔΑ:Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-ΟΧ9


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (55η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6Α0


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 25η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5Ξ2