ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 221 /οικ.128/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/2022

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (82η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)  ΑΔΑ: ΨΜ1346ΜΤΛ6-0ΧΚ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147 /οικ. 4166/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 34η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑ:93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/157/οικ. 7330/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 41η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΔΑ:647Δ46ΜΤΛ6-0ΝΞ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 /οικ. 21100/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΑΔΑ: Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ 


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 201 /οικ.1827/2022

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ 


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (52η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)  ΑΔΑ: ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/2022

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε 


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 151/οικ.5525/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 37η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:6ΑΠ646ΜΤΛ6-89Χ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 154/οικ. 6020/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 38η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (49η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΑΔΑ:6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8