ΔΙΔΔΑ/Φ.30/17559/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΔΑ/Φ.30/8087/2023

«Υπενθυμιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης - καταγραφή και ταξινόμηση αρμοδιοτήτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης - ολοκλήρωση προκαταρκτικών ενεργειών». ΑΔΑ:9Ν9546ΜΤΛ6-1ΩΙ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΔΑ/Φ.30/8087/2023

«Εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης - καταγραφή και ταξινόμηση αρμοδιοτήτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης – Προκαταρκτικές Ενέργειες» ΑΔΑ: 64ΑΓ46ΜΤΛ6-ΝΩΦ


ΥΠ.ΕΣ/39509/2021

Καταγραφή έργων / ενεργειών φορέων Τ.Α. για την αντιμετώπιση της COVID-19 πανδημίας.


19326 ΕΞ 2023

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ» του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


49602 ΕΞ 2022

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για την εφαρμογή “Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών εξωτερικού” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


1060/2021

Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - Ολοκλήρωση Έβδομης Αναθεώρησης.


7228/2014

Πρόσβαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου.


ΔΣΣΚ/Φ.8/7/οικ.14290/2023

Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 - «Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου».ΑΔΑ:ΨΙΑΛ46ΜΤΛ6-1Ω6


131360/1055/2014

Πρόσβαση φορέων του δημόσιου τομέα στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου. (ΑΔΑ: ΒΙΨ4Ν-540)


ΥΠΕΣ/9089/2011

Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ΣΧΕΤ.: Η Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλ. Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΑΗΔ


6465 ΕΞ 2022

Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης