Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΣΣΚ/Φ.8/7/οικ.14290/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 - «Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου».ΑΔΑ:ΨΙΑΛ46ΜΤΛ6-1Ω6


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΣΣΚ/Φ.8/8/οικ.15153/2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023. ΑΔΑ:6ΩΜΕ46ΜΤΛ6-ΩΞ4


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/30/οικ.5667/2023

Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Παράταση ενεργειών ολοκλήρωσης Α΄ Σταδίου και χορήγηση διευκρινίσεων επί ζητημάτων εφαρμογής του Ν. 4940/2022. ΑΔΑ:6Τ5Ψ46ΜΤΛ6-8Ο9


ΠΟΛ.1166/2018

Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ.


1024/2020

Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.


41392 ΕΞ 2023

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αρχής Προστασίας Δεδομένων» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 


C(2013) 5568 final

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.8.2013για την παράταση των εθνικών προγραμμάτων συλλογής πρωτογενών βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων στον τομέα της αλιείας της περιόδου 2011-2013 κατά την περίοδο 2014-2016


46321/2024

Καθορισμός δεδομένων που θα διατίθενται από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του ν. 4610/2019 στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ν. 5056/2023.


Ε.2015/2024

Έναρξη ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων των συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών των φορολογικών αποθηκών και 2 αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών - Εκροών της ΑΑΔΕ  ΑΔΑ:Ψ40Τ46ΜΠ3Ζ-4ΡΩ


Α.1171/2021

Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.


35113 ΕΞ 2023

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Δημόσια Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης.