ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/60/οικ.4662/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΠΑΑΔ/ ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.38710/2019
ΦΕΚ: 287/Β/04.02.2020

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.38710/8.11.2019 (ΦΕΚ 4269/ Β΄/22.11.2019) του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/54/οικ.16591/22.4.2019 (ΦΕΚ 1594/Β΄/10.5.2019) της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.38710/2019

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/54/οικ.16591/22-4-2019 (ΦΕΚ Β΄1594/10-5-2019) της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2019

Τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-7-2015 (ΦΕΚ 1594/Β’/30-7-2015) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)». 


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015

Ρύθμιση διαδικαστικών Θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.13483/2021- ΦΕΚ: 2899/B/5.7.2021:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-5-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» (Β’ 1594), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2-4-2019 (Β’ 1620) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.5/5745/2002

Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.(Καταργήθηκε με την υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015, ΦΕΚ-1594/Β/30-07-2015.)


ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.5/4692/2003

Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημ. Διοίκησης (ΕΣΔΔ).(Καταργήθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015, ΦΕΚ-1594/Β/30.7.2015)


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/62/15124/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/ Φ.8/34/οικ.17103/10-05-2018 (Β’ 1646) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΣΤ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.27031/2015

Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α).(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/10/οικ.31976/2015, ΦΕΚ-2199/Β/13.10.2015 και την ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/23/33329/2017, ΦΕΚ 4106/Β/23.11.2017)


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/10/οικ.31976/2015

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.27031/20−8−2015 (ΦΕΚ 1826 Β΄) απόφασης «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/32/οικ.23388/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/24-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (Β’ 1657).


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/23/33329/2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚ-ΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.27031/20-8-2015 (ΦΕΚ Β' 1826/ 24-8-2015) απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΔ' εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α)», όπως ισχύει.