ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.5/5745/2002

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1338/1983
ΦΕΚ: 372/Β/26.03.2002

Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.(Καταργήθηκε με την υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015, ΦΕΚ-1594/Β/30-07-2015.)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.5/4692/2003

Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημ. Διοίκησης (ΕΣΔΔ).(Καταργήθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015, ΦΕΚ-1594/Β/30.7.2015)


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2019

Τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-7-2015 (ΦΕΚ 1594/Β’/30-7-2015) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)». 


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015

Ρύθμιση διαδικαστικών Θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.13483/2021- ΦΕΚ: 2899/B/5.7.2021:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-5-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» (Β’ 1594), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2-4-2019 (Β’ 1620) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.13483/2021

Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/60/οικ.4662/2020

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.38710/8.11.2019 (ΦΕΚ 4269/ Β΄/22.11.2019) του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/54/οικ.16591/22.4.2019 (ΦΕΚ 1594/Β΄/10.5.2019) της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.38710/2019

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/54/οικ.16591/22-4-2019 (ΦΕΚ Β΄1594/10-5-2019) της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».


ΔΙΕΚ.Α/Φ.3/42279/1991

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής των υπαλλήλων που παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης. (B` 953). (Καταργήθηκε με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/12/3607/2018 ΦΕΚ 65 Β/19-01-2018 απόφαση.)


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.27031/2015

Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α).(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/10/οικ.31976/2015, ΦΕΚ-2199/Β/13.10.2015 και την ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/23/33329/2017, ΦΕΚ 4106/Β/23.11.2017)


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/10/οικ.31976/2015

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.27031/20−8−2015 (ΦΕΚ 1826 Β΄) απόφασης «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».


262385/2010

Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου» Καταργήθηκε με την αρ. 1791/74062/2015, ΦΕΚ 1468 Β/14-07-2015 απόφαση.