Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/91/οικ.12793/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019

Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025. ΑΔΑ:ΡΟΞΛ46ΜΤΛ6-ΑΒ7


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 85 /12813/2023

Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024 ΑΔΑ:6ΣΚ546ΜΤΛ6-ΖΔΩ


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74 /οικ.2775/2021

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 - 2025. ΑΔΑ: 9ΙΞ946ΜΤΛ6-Ρ65


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/88/οικ.5298/2024

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025 - 2028 ΑΔΑ:91ΒΧ46ΜΤΛ6-0ΗΖ 


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689/2022

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023 - 2026. ΑΔΑ:9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/2023

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 - 2027.ΑΔΑ:9ΡΥΦ46ΜΤΛ6-49Σ


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75 /οικ.13626/2021

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022. ΑΔΑ: ΨΤ0Γ46ΜΤΛ6-7ΘΛ


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/2022

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023. ΑΔΑ:965446ΜΤΛ6-ΗΟ4


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/1011/οικ.9434/2023

Χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Μεταβατική διατήρηση και κωδικών taxisnet


23994 ΕΞ 2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και του ΕΚΔΔΑ» του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/2020

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021 ΑΔΑ:9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 72 /οικ.16433/2020Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2021. ΑΔΑ:61ΦΓ46ΜΤΛ6-0Ξ5