ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75 /οικ.13626/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022. ΑΔΑ: ΨΤ0Γ46ΜΤΛ6-7ΘΛ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/2019

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020 ΑΔΑ:ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/68/39993/2019:Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων δημοσίου τομέα. ΑΔΑ:Ψ2ΖΙ46ΜΤΛ6-ΧΩ6


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/2020

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021 ΑΔΑ:9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 72 /οικ.16433/2020Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2021. ΑΔΑ:61ΦΓ46ΜΤΛ6-0Ξ5

 


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/71/οικ.15448/2020

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήματος στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021. ΑΔΑ: 60ΔΛ46ΜΤΛ6-66Γ


40703/2016

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ.(ΑΔΑ:62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21)


5411/2016

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016.(ΑΔΑ:6ΠΣΧ465ΦΘΕ-Π21)


ΥΠ.ΕΣ/22247/2016

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016


οικ.2395/2016

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016. (ΕΓΚ/4/2016)(ΑΔΑ:ΨΟΗΗ465ΦΘΕ-ΝΥΙ)


ΔΙΠΠ/5954/2007

Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2007

ΔΙΠΠ/5127/2008

Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2008  

ΔΙΠΠ/80/2011

Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011