ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/325/οικ.23299/2018

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

«Εισαγωγή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου προσλαμβανόμενων στο πλαίσιο προγραμμάτων ΟΑΕΔ».(ΑΔΑ:6ΘΜΡ465ΧΘΨ-ΓΣ3)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/2015

Υποχρέωση Απογραφής Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Αποστολή καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ν.Π.Ι.Δ.(ΑΔΑ:78ΡΧ465ΦΘΕ-Σ60 )


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/277/οικ.22076/2017

«Διαγραφή έκτακτου προσωπικού λόγω λήξης σύμβασης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου»(ΑΔΑ:ΨΩΗΟ465ΧΘΨ-Ψ4Ο)


οικ.2/17262/ΔΕΠ/2018

Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.(ΑΔΑ:Ω8Ζ0Η-7ΕΓ)


ΔΙΔΑΔ /1992/οικ.15675/2011

ΘΕΜΑ: Έκδοση βεβαίωσης καταγραφής στο Ηλεκτρονικό Προσωπικό Μητρώο της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου) σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31-3-2011)

ΥΠ.ΕΣ/15913/2022

Ελεγχος και συμπλήρωση της ημερομηνίας λήξης σύμβασης εργασίας στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Διαγραφή προσωπικού με ληγμένη σύμβαση


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/287/οικ.30338/2017

«Καταχώριση και ενημέρωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου των προσλαμβανόμενων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και των προσλαμβανόμενων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών».(ΑΔΑ:ΩΜ33465ΧΘΨ-ΟΔ6)


ΝΣΚ/78/2016

Υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Περιπτωσιολογία.Υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου έχουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες (και όχι προϊόντα) στο Δημόσιο, όπως είναι οι απασχολούμενοι που αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικών δαπανών, η οποία εκδίδεται από τον φορέα απασχόλησης, οι απασχολούμενοι με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με σχέση έμμισθης εντολής, οι παρέχοντες υπηρεσίες από επαχθή αιτία, καθώς και εκείνοι που εκπονούν μελέτες και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν η σχετική υποχρέωση αναλήφθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας ή μη (ομόφωνα).


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/οικ.2819/2017

«Ενημέρωση στοιχείων απογεγραμμένων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου».(ΑΔΑ:6ΖΙΜ465ΧΘΨ-62Λ)(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/ 896 / οικ.8743/2022

«Αυτόματη διαγραφή μη τακτικού προσωπικού από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την πάροδο 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης / θητείας» ΑΔΑ:ΨΚ5246ΜΤΛ6-ΡΨΒ


20368/2017

Αποτελέσματα ελέγχου των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Γενικές οδηγίες, απαιτούμενες ενέργειες.(ΑΔΑ:7Ν0Ξ465ΧΘ7-ΥΒΜ)