ΔΙΔΑΔ /1992/οικ.15675/2011

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3943/2011
ΘΕΜΑ: Έκδοση βεβαίωσης καταγραφής στο Ηλεκτρονικό Προσωπικό Μητρώο της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου) σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31-3-2011)
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1161/2011

Κοινοποίηση άρθρων του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66)


ΠΟΛ 1093/2011

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ/1151/2011

ΘEMA: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31.3.2011) περί ποινικής διώξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. 

ΠΟΛ 1110/2011

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ. - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1093/26.4.2011

ΠΟΛ 1077/2011

Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1026/2012

Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011(ΦΕΚ 66 Α΄) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων. 

ΠΟΛ 1106/2011

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α’/30.09.2010), του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’/30.09.2010) καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’/31.03.2011)

ΠΟΛ 1140/2011

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.3943/2011(ΦΕΚ.66 Α΄),σχετικά με τα ανώτατα όρια πρόσθετων φόρων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2010 που αφορά κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης

Γ36/04/583/2017

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) περί κοινής δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο και Ε.Φ.Κ.Α.».(ΑΔΑ:ΩΔΙ1465ΧΠΙ-094) (ΕΓΚ/40/2017)


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/890/οικ.7599/2022

«Συμπλήρωση ερωτηματολογίου καταγραφής υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού φορέων του δημοσίου»  ΑΔΑ:ΩΖΔ146ΜΤΛ6-ΨΕ9