ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/237/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1565/1939

Καταβολή μισθοδοσίας...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως προσλήφθηκε ο φερόμενος ως δικαιούχος ως επικουρικός ιατρός στο Νοσοκομείο ... με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χωρίς να απαιτείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ της ισοτιμίας του πτυχίου του – που του απονεμήθηκε από πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας πριν από την ένταξη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση – απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων από την Επίτροπο. Και τούτο διότι νομίμως με τη χορηγηθείσα, από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας στον φερόμενο ως δικαιούχο τον Δεκέμβριο του έτους 2007, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος – η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των σχετικών με την ελεύθερη κυκλοφορία των ιατρών και την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων τους κοινοτικών οδηγιών – έχει αναγνωρισθεί από την αρμόδια αυτή αρχή το κτηθέν πτυχίο του ως ισότιμο με τα πτυχία που απονέμονται από τις ιατρικές σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων και, περαιτέρω, το δικαίωμά του να ασκεί, βάσει αυτού, το επάγγελμα του ιατρού στην Ελλάδα. Είναι δε διάφορο το ζήτημα της ουσιαστικής ισοτιμίας της εκπαίδευσης στην οποία αναφέρεται το πτυχίο αυτό από το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων του κατόχου του πτυχίου αυτού, όπως αναφέρεται, μάλιστα, ρητά και στη σχετική οδηγία 93/16/ΕΟΚ, με την οποία, όπως προεκτέθηκε, θεσπίζεται ένα σύστημα αυτόματης και ανεπιφύλακτης αναγνώρισης από τα κράτη μέλη των πτυχίων ιατρικής που έχουν κτηθεί σε άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά στην πρόσβαση στις δραστηριότητες του ιατρού και την άσκηση αυτών. Άλλωστε, η αρχή αυτή της αυτόματης και ανεπιφύλακτης αναγνώρισης των πτυχίων επαναλαμβάνεται ειδικά και ρητά μόνο για το επάγγελμα του ιατρού στην οδηγία 2005/36/ΕΚ που αφορά, όπως προεκτέθηκε, στην καθιέρωση ενός γενικού συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων διαφόρων επαγγελματιών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, για την αναγνώριση της ισοτιμίας του εν λόγω πτυχίου ιατρικής, που πιστοποιεί εκπαίδευση που ολοκληρώθηκε πριν την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., προσκομίστηκε το απαιτούμενο από την κοινοτική νομοθεσία πιστοποιητικό, εκδοθέν από την αρμόδια αρχή της Βουλγαρίας, που βεβαιώνει ότι αυτό έχει χορηγηθεί μετά από την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης με το άρθρο 23 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, και θεωρείται από το κράτος αυτό ισοδύναμο προς εκείνα που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα της οδηγίας αυτής. Περαιτέρω, βάσει του εν λόγω πτυχίου του ο φερόμενος ως δικαιούχος απέκτησε και τίτλο ιατρικής ειδικότητας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία διαδικασία, στην οποία τίθεται ως προαπαιτούμενο η κατοχή βασικού πτυχίου ιατρικής, ήτοι και πτυχίου κτηθέντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζεται, όπως εν προκειμένω, αυτομάτως, βάσει των προπαρατεθεισών κοινοτικών οδηγιών. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, πλην όμως αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/34/2016

Χρόνος κτήσης τυπικών προσόντων, για την μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, υπαλλήλων που είναι κάτοχοι αποφάσεων αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).(...)Σε περιπτώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία με τίτλους που έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, κατόπιν έκδοσης είτε πράξης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), ως χρόνος κτήσης του τυπικού προσόντος για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του Υπαλληλικού Κώδικα θεωρείται: α) Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης ισοτιμίας ή επαγγελματικών προσόντων, εφόσον η αναγνώριση διενεργήθηκε κατόπιν είτε εξέτασης σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων, όσον αφορά την αναγνώριση της ισοτιμίας, είτε δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. β) Ο χρόνος κτήσης του τίτλου σπουδών στην αλλοδαπή, εφόσον η αναγνώριση της ισοτιμίας ή των επαγγελματικών προσόντων διενεργήθηκε χωρίς την τήρηση κάποιας από τις ανωτέρω διαδικασίες. Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσομένου θεωρείται ότι έχει διανυθεί με τον αλλοδαπό τίτλο στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον ο τίτλος αυτός έχει κατατεθεί στην υπηρεσία του υπαλλήλου, ο χρόνος δε κατάθεσης του τίτλου αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας που θεωρείται ότι έχει διανυθεί με αυτόν (ομοφ.).


ΝΣΚ/113/2021

1) Αν τίθεται θέμα ανάκλησης εν όλω ή εν μέρει (κατά το μέρος που αφορά την κατηγορία) της πράξης διορισμού της Ε.Τ., υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ) και 2) αν είναι νόμιμη η ένταξη της υπαλλήλου σε κατώτερη κατηγορία μετά την ανάκληση ισοτιμίας πτυχίου ως προσόντος διορισμού σε ανώτερη κατηγορία και σε θετική περίπτωση, αν η ένταξη αυτή ανατρέχει νομίμως στον χρόνο ανάκλησης της απόφασης ισοτιμίας του πτυχίου.(...)1) Δεν τίθεται ζήτημα ανάκλησης εν όλω ή εν μέρει (κατά το μέρος που αφορά την κατηγορία) της πράξης διορισμού της υπαλλήλου Ε.Τ. (κατά πλειοψηφία). 2) Είναι νόμιμη η ένταξη της υπαλλήλου σε κατώτερη κατηγορία μετά την ανάκληση της ισοτιμίας του πτυχίου της ως προσόντος διορισμού σε ανώτερη κατηγορία και η ένταξη αυτή ανατρέχει νόμιμα στον χρόνο ανάκλησης της απόφασης ισοτιμίας του πτυχίου (κατά πλειοψηφία)


ΝΣΚ/106/2020

Αν είναι νόμιμη η ένταξη υπαλλήλου του τέως Ο.Α.Ε.Ε. σε κατώτερη κατηγορία μετά την ανάκληση ισοτιμίας πτυχίου ως προσόντος διορισμού σε ανώτερη κατηγορία και σε θετική περίπτωση αν η ένταξη αυτή ανατρέχει νομίμως στο χρόνο ανάκλησης της ισοτιμίας του πτυχίου.(...)Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα ΣΤ΄) ομόφωνα απέχει από την έκδοση γνωμοδότησης επί του εν θέματι ερωτήματος.


ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71 /3134/5007/2022

Γνωμοδοτήσεις αριθ. 276/2015 και 34/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων κατόχων τίτλων σπουδών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή κατόπιν έκδοσης πράξης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε κατόπιν έκδοσης απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ΑΔΑ: Ρ9ΠΦ46ΜΤΛ6-ΧΩ3 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΝΣΚ 276/2015 ΚΑΙ 34/2016 


ΝΣΚ/276/2015

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών όχι, όμως, ισοτιμίας – Αξιολόγηση του τίτλου αυτού για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου τομέα.​(...)Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του ν. 4024/2011 (ομοφ.). ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/374216/1287/2018

Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ν. 1158/1981 (Α΄ 127) όπως ισχύει.


ΚΥΑ/5016/2003

Απλούστευση και καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).


5685/121/2021

Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων ιατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ - ΣΕΠΕ.


ΝΣΚ/61/2021

ΔΟΑΤΑΠ - α) Δυνατότητα ή μη αναγνώρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3328/2005, ισοτιμίας τίτλων σπουδών από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, η χορήγηση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί με αναγνώριση εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου επί συνόλου διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων και β) κατά πόσο η αναγνώριση κατά πολύ μικρότερου αριθμού πιστωτικών μονάδων (λ.χ. 5,10,15 πιστωτικών μονάδων) μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου θα εμπόδιζε την αναγνώριση ισοτιμίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3328/2005.(...)α) Η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου ο οποίος, όπως έχει κριθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής στο πλαίσιο τετραετούς προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Δίκαιο, με συνυπολογισμό εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου επί συνόλου διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων, και ειδικότερα, με αναγνώριση δεκατριών (13) μαθημάτων από σπουδές στην ημεδαπή σε Τμήμα Φιλολογίας, τα οποία αντιστοιχήθηκαν με δέκα (10) μαθήματα γενικής επιλογής του αλλοδαπού πανεπιστημίου επίσης μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς τη Νομική Επιστήμη, με συνέπεια τη μείωση του χρόνου σπουδών στο αλλοδαπό ίδρυμα, δεν θα ήταν σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3328/2005 και β) η δυνατότητα αναγνώρισης ή μη από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλων που αποκτήθηκαν με αναγνώριση από το αλλοδαπό ίδρυμα κατά πολύ μικρότερου αριθμού πιστωτικών μονάδων (λόγου χάριν 5,10,15 πιστωτικών μονάδων) μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου τελεί υπό την προηγούμενη αιτιολογημένη, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ουσιαστική κρίση του ΔΟΑΤΑΠ (κατά πλειοψηφία).


ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/345446/903/2019

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΥΠ.ΠΟ.Α./ ΑΤΝΕΚΕ/374216/1287/25.7.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ν. 1158/1981 (Α΄ 127) όπως ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 3196)