Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΙΠΔΑ/Φ.5/5/18578/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5062/2023
ΦΕΚ: 6428/Β/09.11.2023

Καθορισμός παραβόλων υποβολής αίτησης συμμετοχής και ένστασης για διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 183).


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2866/οικ.289/2024

Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και λοιπές διατάξεις (Ν. 5062/2023, Α΄ 183) ΑΔΑ:91ΥΛ46ΜΤΛ6-ΗΤ1


ΔΙΠΔΑ/Φ.5/7/18574/2023

Καθορισμός αποζημιώσεων των Προέδρων, των μελών και των γραμματέων των επιτροπών επιλογής στελεχών του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 183).


Ο.3067/2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 24 του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» (Α΄183/03.11.2023). ΑΔΑ:6ΖΖ846ΜΠ3Ζ-ΖΦ3


ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2876/οικ.3221/2024

Επιλογή διοικήσεων φορέων ΟΜΑΔΑΣ Β΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5062/2023, Α΄ 183» ΑΔΑ:931Ν46ΜΤΛ6-ΦΘΟ


ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2890/οικ.7040/2024

Επιλογή διοικήσεων φορέων ΟΜΑΔΑΣ Β΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5062/2023, Α΄ 183. ΑΔΑ:692Υ46ΜΤΛ6-ΞΩ3


ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ.23483/2004

Aναπροσαρμογή των παραβόλων υποβολής αίτησης και ένστασης που προβλέπονται από τις διατάξεις του N. 2190/1994, όπως ισχύει.


ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/33296,30202/2017

Αναπροσαρμογή των παραβόλων υποβολής αίτησης συμμετοχής και ένστασης για διαδικασίες αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.


Ν.5062/2023

Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις.


ΠΥΣ/31/2023

Ομαδοποίηση των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου βάσει της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5062/2023 (Α’ 183).


ΔΙΔΑΔ /Φ.35.59 /2887/οικ.5494/2024

Κατάλογος Ιδιωτών – Εμπειρογνωμόνων – προϋποθέσεις εγγραφής στον Κατάλογο για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Στελεχών Δημοσίου του αρ. 8 παρ. 2 του ν.5062/2023 (Α΄ 183)