Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5062/2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 24 του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» (Α΄183/03.11.2023). ΑΔΑ:6ΖΖ846ΜΠ3Ζ-ΖΦ3

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΔΑ/Φ.5/5/18578/2023

Καθορισμός παραβόλων υποβολής αίτησης συμμετοχής και ένστασης για διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 183).


Ν.5062/2023

Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις.


ΔΙΠΔΑ/Φ.5/7/18574/2023

Καθορισμός αποζημιώσεων των Προέδρων, των μελών και των γραμματέων των επιτροπών επιλογής στελεχών του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 183).


ΔΙΔΑΔ/34623/2007

Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων


0 ΔΕΦΚ Β 1138036 ΕΞ 2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47, 123, 144 και 145 του ν. 5003/2022 (Α’ 230/14-12-2022) «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις». ΑΔΑ: ΩΖΚΣ46ΜΠ3Ζ-ΖΨΓ


Ο.3010/2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69, 72 και 73 του ν. 5016/2023 (Α’ 21/04.02.2023) «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις». ΑΔΑ:63ΛΗ46ΜΠ3Ζ-ΛΙΥ


N.3839/2010

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.


ΔΕΦΚ Δ 5003183 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 18, 20, 21 και 28 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α') «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις». ΣΧΕΤ. :Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ 2011/11.2.2011 (ΦΕΚ 246/Β') ΚΥΑ 

Ν.4765/2021

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.


ΔΙΔΚ/Φ.38/10851/2019

Τροποποίηση της ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/ 24-11-2017 (ΦΕΚ 4125 Β΄) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), καθορισμός αρμοδιοτήτων και Ορισμός μελών του Α΄ Τμήματος», όπως ισχύει