Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΙΣΚΠΟ/19787/2007

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2690/1999

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

26034/2006

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών.


ΔΙΣΚΠΟ/οικ13143/2005

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.


Φ50/50/2007

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών με ελληνική καταγωγή (ομογενών).


1691/22/1627148/2022

Βεβαίωση του γνησίου υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. ΑΔΑ:66ΜΓ46ΜΤΛΒ-ΘΙΣ  


Δ. ΟΡΓ. Δ 1054856/2020

Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45), που αφορούν στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής


ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/2014

Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 253/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ)
(Επισυνάπτεται γνωμοδότηση)

ΥΠΕΣ/9373/2011

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 39/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την αυτοδίκαιη λύση επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 121/14353/2020

Γνωμοδότηση αριθ. 205/2019 του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Άδεια λόγω ασθένειας τέκνου ΑΔΑ: 6ΧΒ746ΜΤΛ6-5ΟΘ


ΥΠΕΣ/53495/2011

ΘΕΜΑ: Θέματα αδειών δικηγόρων με έμμισθη εντολή των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού ΣΧΕΣ.:Η υπ΄αριθμ. 439/2011 γνωμοδότηση του Νομικού συμβουλίου του Κράτους


1014848/2007

Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής πολιτών, στα νομιμοποιητικά έγγραφα των οποίων αναγράφεται η φράση «αδυναμία υπογραφής»