Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2690/1999

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών με ελληνική καταγωγή (ομογενών).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

26034/2006

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών.


ΔΙΣΚΠΟ/οικ13143/2005

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.


ΔΙΣΚΠΟ/19787/2007

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.


1014848/2007

Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής πολιτών, στα νομιμοποιητικά έγγραφα των οποίων αναγράφεται η φράση «αδυναμία υπογραφής»


2/43977/0004/2006

«Διευκρινήσεις σε θέματα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων».


1691/22/1627148/2022

Βεβαίωση του γνησίου υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. ΑΔΑ:66ΜΓ46ΜΤΛΒ-ΘΙΣ  


Δ. ΟΡΓ. Δ 1054856/2020

Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45), που αφορούν στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής


1003515/22/0006Δ/2000

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), σχετικά με τη θεώρηση από τις Διοικητικές Αρχές του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση από τις Διοικητικές Αρχές, δικηγόρους και συμβολαιογράφους των αντιγράφων ή

1003515/0006Δ/2000

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), σχετικά με τη θεώρηση από τις Διοικητικές Αρχές του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση από τις Διοικητικές Αρχές, δικηγόρους και συμβολαιογράφους των αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων, καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους


1097866/1224/0006Γ/2005

Διευκρινίσεις σχετικά με την αρμοδιότητα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής από Δικηγόρους