Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4940/2022

Διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 - Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). ΑΔΑ:67ΜΜ46ΜΤΛ6-83Ψ


ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ: ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/2024/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Στοχοθεσίας ν. 4940/2022: Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/2024/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Στοχοθεσίας ν. 4940/2022: Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/54/οικ.3851/24/2024

Εξειδίκευση των διορθωτικών μέτρων που δύνανται να λάβουν οι Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 15 του ν. 4940/2022 (Α' 112).


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/57/οικ. 5630/2024:Εφαρμογή στοχοθεσίας – αξιολόγησης ν.4940/2022: Εξειδίκευση των διορθωτικών μέτρων που δύνανται να λάβουν οι Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 15 του ν.4940/2022 (Α’ 112) ΑΔΑ: ΨΞΖ246ΜΤΛ6-8ΤΔ


Π.Δ.65/2023

Κανονισμός περί ρύθμισης θεμάτων των ναυαγοσωστικών πλοίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης, τα κριτήρια ευστάθειας, τις επιχειρησιακές, λειτουργικές απαιτήσεις, τη δραστηριοποίηση και τον εξοπλισμό αυτών. 


2333.2/32684/2024:Απαιτήσεις ραδιοεπικοινωνιών ναυαγοσωστικών πλοίων σύμφωνα με το π.δ. 65/2023». ΑΔΑ:6ΔΝΔ4653ΠΩ-1Φ9


43270/2024

Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2024 - ΑΔΑ:9ΦΠΟ46ΜΤΛ6-ΓΦΛ

44888/2024:Παραλειφθέντες εκλογείς. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2024 - ΑΔΑ:9ΥΡ146ΜΤΛ6-0ΔΟ


Δ30/Α3/71830/2024

Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).

Δ30/Α3/119364/2024: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης για τους σκοπούς της άδειας οδήγησης. ΑΔΑ:9ΗΓΖ465ΧΘΞ-Δ5Ρ

Δ30/Α3/108549/2024: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης υποψηφίου οδηγού που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με γνήσιο της υπογραφής, για τους σκοπούς της θεωρητικής εξέτασης άδειας οδήγησης. ΑΔΑ:ΨΘΛΓ465ΧΘΞ-ΦΛΨ


648479/2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8/2024: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΝΕΡΓΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025. ΑΔΑ:65Χ24691Ω2-ΧΑ9

727787/2024:ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 8/2024 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024 - 2025. ΑΔΑ:97544691Ω2-ΕΡ3


Δ1(δ)/ΓΠ οικ.25498/2024

Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. ΑΔΑ:Ψ9ΜΗ465ΦΥΟ-ΣΙΧ

Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26659/2024:Υπενθύμιση εγκυκλίου περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την αφρικανική σκόνη. ΑΔΑ:9Υ82465ΦΥΟ-ΒΙΚ


Γ1δ/Γ.Π.οικ.29172/2024

Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές για τη χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου σε οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ: ΔΙΟΡΘ.ΣΦΑΛΜ.-ΦΕΚ:3984/Β/08.07.2024:ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην υπό στοιχεία Γ1δ/Γ.Π.οικ. 29172/24-5-2024 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3103)


οικ.46901 ΕΞ 2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)» (Β’ 3766). 


66297/2024: Κοινοποίηση διατάξεων κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμής. ΑΔΑ:ΨΓΡΡΗ-ΤΦΡ

82240/2024: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης (κυα) 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)” (Β΄3766)»(Β.2120) ΑΔΑ:9Ε3ΚΗ-4ΕΧ


Α.1086/2024

Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2024.

846552/2024:«Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. Α.1086/28-05-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β’ 3100/04-06-2024) σχετικά με τον ανακαθορισμό του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για το τρέχον έτος 2024.» ΑΔΑ:6Ω4Ν46ΜΑΠΣ-ΞΥΗ