ΔΣΣΚ/Φ.8/8/οικ.15153/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΣΣΚ/Φ.8/7/οικ.14290/2023 , 4940/2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023. ΑΔΑ:6ΩΜΕ46ΜΤΛ6-ΩΞ4

Σχετικά Έγγραφα

ΔΣΣΚ/Φ.8/7/οικ.14290/2023

Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 - «Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου».ΑΔΑ:ΨΙΑΛ46ΜΤΛ6-1Ω6


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/30/οικ.5667/2023

Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Παράταση ενεργειών ολοκλήρωσης Α΄ Σταδίου και χορήγηση διευκρινίσεων επί ζητημάτων εφαρμογής του Ν. 4940/2022. ΑΔΑ:6Τ5Ψ46ΜΤΛ6-8Ο9


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/2023

Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Ενέργειες Α΄ Σταδίου ΑΔΑ:6ΣΩ846ΜΤΛ6-Τ2Μ


Α.1094/2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2023.


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/31/οικ.6564/2023

Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Έννομο συμφέρον του οικείου Υπουργού για την άσκηση αγωγής κατά της κήρυξης απεργίας.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ:6ΒΗΓ46ΜΤΛ6-ΠΙΦ


1033/2023

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023. 


ΥΠΕΣ/57994/2023

Παροχή απολογιστικών στοιχείων μεταφοράς μαθητών συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΒΛΕΠΕ ΤΟ :ΥΠ.ΕΣ/60804/2023Παροχή απολογιστικών στοιχείων μεταφοράς μαθητών συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2022-2023. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (του αρ.57994/4-7-23 εγγράφου ως προς τους αποδέκτες)


86433/Κ5/2023

Ολοκλήρωση Μεταλυκειακού έτους - Τάξης μαθητείας περιόδου 2022-2023.


ΥΠ ΕΣ/42741/2023

Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-4- 2023 έως 30-06-2023, & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2023 έως 31-3-2023- Ενημέρωση υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.)


ΥΠ.ΕΣ/60804/2023

Παροχή απολογιστικών στοιχείων μεταφοράς μαθητών συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2022-2023. 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (του αρ.57994/4-7-23 εγγράφου ως προς τους αποδέκτες)