ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.5/1/4904/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στην δημόσια διοίκηση – Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr – Παρατηρητήριο Καινοτομίας

Σχετικά Έγγραφα

Γ3α/ΓΠ/οικ.37952/2015

Ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας προγραμματισμού ραντεβού σε εθνικό επίπεδο. (ΑΔΑ:ΩΑΣ2465ΦΥΟ-ΨΘ6)


Ν.2738/1999

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις.


2242/134250/2014

Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υλοποίηση τηςΠράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ), συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000,00 €) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) ΕΣΠΑ 2007-2013, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και καθορισμός των όρων, του τρόπου καταβολής, των δικαιολογητικών και των διαδικασιών πληρωμής και ελέγχου της επιχορήγησης.

ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/15607/2011

Καθιέρωση συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών αναγκών στη δημόσια διοίκηση.


Ν.2431/1996

Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης στη Δημόσια Διοίκηση


ΥΑΠ/217/2007

Εφαρμογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη Δημόσια Διοίκηση.


ΥΠ.ΕΣ/11293/2018

Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.


123511/ΕΥΘΥ880/2017

Αναδιάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Ν.1735/1987

Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις


14740/2017

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Προώθηση και Ανάπτυξη Διακρατικών Θεματικών Τουριστικών Προϊόντων μέσω των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών