ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/20469/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4369/2016 , 3230/2004

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2022. Ηλεκτρονική Εφαρμογή: www.stoxothesia.gov.gr ΑΔΑ:67ΑΝ46ΜΤΛ6-ΕΧ9

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/26898/2018

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 ΑΔΑ: 9ΨΞ3465ΧΘΨ-1ΒΔ


ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24918/2018

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019.(ΑΔΑ:6ΑΙΓ465ΧΘΨ-49Γ)


ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24045/2018

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 ΑΔΑ: ΨΨΟΕ465ΧΘΨ-ΟΩΟ


ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24043/2018

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 ΑΔΑ: 6ΗΖ0465ΧΘΨ-ΙΨ2


ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/26211/2018

Εφαρμογή του Συστήματος `Διοίκηση μέσω Στόχων` για το έτος 2019.(ΑΔΑ:75Θ1465ΧΘΨ-Σ4Ρ)


ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24034/2018

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019.(ΑΔΑ:ΩΖΘΧ465ΧΘΨ-ΓΘΠ )


ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24273/2018

Εφαρμογή του Συστήματος `Διοίκηση μέσω Στόχων`.(ΑΔΑ:Ω2ΜΧ465ΧΘΨ-ΓΜ5)


ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/οικ.37803/2018

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.(ΑΔΑ:ΩΩΟΛ465ΧΘΨ-Σ96)


ΠΟΛ 1047/2009

Εισαγωγή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων - Καθορισμός Δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών στον Τομέα Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΔΙΠΑ/30528/2007

Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2008