ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.386/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4940/2022
ΦΕΚ: 46/Β/11.01.2023

Καθορισμός του περιεχομένου των κατηγοριών στοχοθεσίας και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας και μεθοδολογίας καθορισμού και αναθεώρησης στόχων και δεικτών μέτρησης του άρθρου 9 του ν. 4940/2022. 

Σχετικά Έγγραφα

2/2396/ΔΕΠ/2023

Παροχή οδηγιών ως προς τον τρόπο προσδιορισμού του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων του άρθρου 25 του ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112).ΑΔΑ:Ψ519Η-8ΦΚ


ΔΙΠΑ/Φ.3.1/6860/2013

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Στοχοθεσίας για το έτος 2013 και επικαιροποίηση Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας» (Ν.3230/2004) 

181218 ΕΞ 2022

Καθορισμός των υπηρεσιών, των ποσοτικών στόχων για κάθε υπηρεσία, της μεθόδου και του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος, του χρόνου και του τρόπου καταβολής του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) του άρθρου 25 ν. 4940/2022 (Α’ 112).


ΠΟΛ 1047/2009

Εισαγωγή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων - Καθορισμός Δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών στον Τομέα Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/2006

Μεθοδολογία καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας της Διοίκησης (ν.3230/2004).


ΔΙΠΑ/2813/2008

Καθορισμός Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας


ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/20640/2019

Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/23/οικ.18708/2022

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για τη διενέργεια της αξιολόγησης, του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής τους, του ακριβούς τρόπου και χρόνου διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων και των θεματικών πεδίων υψηλής απόδοσης για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112).

Άρθρο 13:Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2023.

Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-6955/Β/30.12.2022


Ο Δ.Ε.Ε. Α 1054917 ΕΞ 2022

«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58 παρ. 1 και 65 του Ν.4940/2022 (Α΄112)»


21231/69/2013

Καθορισμός Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τομέας Οικονομίας).