Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.386/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4940/2022
ΦΕΚ: 46/Β/11.01.2023

Καθορισμός του περιεχομένου των κατηγοριών στοχοθεσίας και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας και μεθοδολογίας καθορισμού και αναθεώρησης στόχων και δεικτών μέτρησης του άρθρου 9 του ν. 4940/2022. 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.5643/2024 ΦΕΚ: 1794/Β/19.03.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση ΔΣΣΚ-ΤΠΠ-Φ.1-οικ.386-2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 12/01/2023

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ-46/Β/11.01.2023-ΙΣΧΥ ΑΠΟ την 1.1.2023.

Σχετικά Έγγραφα

ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.5643/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.386/11.01.2023 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του περιεχομένου των κατηγοριών στοχοθεσίας και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας και μεθοδολογίας καθορισμού και αναθεώρησης στόχων και δεικτών μέτρησης του άρθρου 9 του ν. 4940/2022» (Β’ 46). 


ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ.1888/2024

Έναρξη διαδικασίας καθορισμού στόχων έτους 2024 - Δημοσίευση εγχειριδίου στοχοθεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4940/2022 ΑΔΑ:ΨΓΦ946ΜΤΛ6-ΚΡ8

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:Εγχειρίδιο Στοχοθεσίας 


ΔΙΠΑ/Φ.3.1/6860/2013

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Στοχοθεσίας για το έτος 2013 και επικαιροποίηση Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας» (Ν.3230/2004) 

2/2396/ΔΕΠ/2023

Παροχή οδηγιών ως προς τον τρόπο προσδιορισμού του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων του άρθρου 25 του ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112).ΑΔΑ:Ψ519Η-8ΦΚ


11663/2023

«Παροχή οδηγιών ως προς τον τρόπο προσδιορισμού του Κίνητρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων του άρθρου 27 του ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112)» ΑΔΑ:ΩΖΓΒ46ΜΤΛΡ-Φ1Ε


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/57/οικ.5630/2024

Εφαρμογή στοχοθεσίας – αξιολόγησης ν.4940/2022: Εξειδίκευση των διορθωτικών μέτρων που δύνανται να λάβουν οι Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 15 του ν.4940/2022 (Α’ 112) ΑΔΑ:ΨΞΖ246ΜΤΛ6-8ΤΔ


ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/2006

Μεθοδολογία καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας της Διοίκησης (ν.3230/2004).


ΠΟΛ 1047/2009

Εισαγωγή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων - Καθορισμός Δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών στον Τομέα Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΔΣΣΚ/Φ.8/9/οικ.15890/2023

Ανάρτηση ενημερωτικού οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) για την εφαρμογή της στοχοθεσίας σύμφωνα με τον ν.4940/2022 (Α΄112) ΑΔΑ:6ΟΩ146ΜΤΛ6-ΣΨΠ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/56/οικ.5373/2024

Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4940/2022 – Ενημέρωση για απεργία - αποχή ΑΔΑ:6ΜΥ346ΜΤΛ6-63Ψ