Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3918/2011
ΦΕΚ: 3706/Β/14.07.2022

Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορισμός τιμών αποζημίωσης, ανάκληση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η 729/1062/οικ.27700/20-10-2021 (Β’ 5408) απόφασης και τροποποίηση των υπ’ αρ. οικ. 40025/29-09-2017 (Β’ 3491), υπό στοιχεία ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08-02-2018 (Β’ 532) και ΔΒ4Γ/ οικ. 5599/08-02-2018 (Β’ 532) αποφάσεων.

ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022- ΦΕΚ: 4697/Β/8.9.2022:Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888) και ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/08.07.2022 (Β’ 3706) αποφάσεων.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

40025/2017

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/2022- ΦΕΚ: 3706/Β/14.7.2022 -Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορισμός τιμών αποζημίωσης, ανάκληση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η 729/1062/οικ.27700/20-10-2021 (Β’ 5408) απόφασης και τροποποίηση των υπ’ αρ. οικ. 40025/29-09-2017 (Β’ 3491), υπό στοιχεία ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08-02-2018 (Β’ 532) και ΔΒ4Γ/ οικ. 5599/08-02-2018 (Β’ 532) αποφάσεων.

ΔΒ3Η/οικ. 2534/2021 ΦΕΚ: 588/Β/15.02.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 40025/29-09-2017 (Β’ 3491) απόφασης με αλλαγή κατηγορίας για αποζημιούμενα προϊόντα Υγειονομικού Υλικού της κατηγορίας “ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ” του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ.

3/2020- ΦΕΚ: 3415/Β/14.8.2020 :Τροποποίηση των αποφάσεων υπ’ αρ. οικ. 40025/ 29-09-2017 (Β΄ 3491/2017), υπ’ αρ. οικ. 43164/ 20-10-2017 (Β΄ 37502017), υπ’ αρ. οικ. 45786/ 10-11-2017 (Β΄ 4045/2017), υπ’ αρ. ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08-02-2018 (Β΄ 532/2018), υπ’ αρ. οικ. 13952/ 04-04-2018 (Β΄ 1778/2018), υπ’ αρ. 1105/ 491/ 29-08-2018 (Β΄ 4888/2018), υπ’ αρ. ΔΒ3Η/οικ. 40900/19-10-2018 (Β΄ 4929/2018).

ΔΒ3Η/οικ. 2534/2021 ΦΕΚ: 588/Β/15.02.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 40025/29-09-2017 (Β’ 3491) απόφασης με αλλαγή κατηγορίας για αποζημιούμενα προϊόντα Υγειονομικού Υλικού της κατηγορίας “ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ” του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ.


645/560/2019- ΦΕΚ: 2917/Β/12.7.2019:Τροποποίηση της ΔΒ4Γ/οικ. 5599/8-2-2018 απόφασης «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» (ΦΕΚ Β΄532/16-02-2018) και της οικ.40025/29-9-2017 απόφασης «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» (ΦΕΚ Β΄3491/05-10-2017).

ΔΒ4Γ/οικ.5599/2018- ΦΕΚ: 532/Β/16.2.2018:Διόρθωση του ΦΕΚ 3491/Β΄/5-10-2017


ΔΒ3H 513/750/οικ. 19993/2022

Προσθήκη νέων προϊόντων υγειονομικού υλικού στις κατηγορίες ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης και τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20-102017 (Β’ 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/ 08-02-2018 (Β’ 532), ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/ 07-06-2021 (Β’ 2439), ΔΒ3Η/οικ. 41195/22-10-2018 (Β’ 4888) και υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 43985/07-11-2018 (Β’ 5255)».


ΔΒ3H 672/1146/οικ. 26412/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ4Γ/οικ. 5599/ 08-02-2018 απόφασης «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης στα εκγεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» (Β’ 532).


ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/2023

Τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20.10.2017 (Β' 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08.10.2018 (Β' 532), ΔΒ3Η/οικ. 43985/07.11.2018 (Β' 5255), ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/01.06.2021 (Β' 2439), ΔΒ3Η 513/750/οικ.19993/02.08.2022 (Β' 4204), ΔΒ3Η 534/783/οικ.20821/17.08.2022 (Β' 4521), ΔΒ3Η 656/1126/οικ.25934/13.10.2022 (Β' 5446) και ΔΒ3Η 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β' 85) και καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού/διαβητολογικού υλικού.


ΔΒ3H 855/7/οικ.429/2023

Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης.

ΔΒ3H 504/2240/οικ.26085/2023-ΦΕΚ:6115/Β/20.10.2023:Τροποποίηση της υπ’ στοιχεία ΔΒ3H 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β’ 85) απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας.

ΔΒ3H 393/1236/οικ.18124/2023- ΦΕΚ: 4486/Β/12.7.2023:Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης και τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888), ΔΒ3Η/οικ. 11812/27.04.2021 (Β’ 1959) και ΔΒ3H 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β’ 85).  

ΔΒ3H/312/783/οικ.14018/2023- ΦΕΚ: 3526/Β/25.5.2023:Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3H 855/7/ οικ.429 (Β’ 85/2023) απόφασης.

ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/2023-ΦΕΚ:919/Β/22.02.2023:Τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20.10.2017 (Β' 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08.10.2018 (Β' 532), ΔΒ3Η/οικ.43985/07.11.2018 (Β' 5255), ΔΒ3Η 395/530/οικ.14572/01.06.2021 (Β' 2439), ΔΒ3Η 513/750/οικ.19993/02.08.2022 (Β' 4204), ΔΒ3Η 534/783/οικ.20821/17.08.2022 (Β' 4521), ΔΒ3Η 656/1126/οικ.25934/13.10.2022 (Β' 5446) και ΔΒ3Η 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β' 85) και καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού/διαβητολογικού υλικού.


ΔΒ3H 656/1126/οικ.25934/2022

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.2077/17-01-2018 (Β΄ 211) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/2023-ΦΕΚ:919/Β/22.02.2023:Τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20.10.2017 (Β' 3750), ΔΒ4Γ/οικ.5599/08.10.2018 (Β' 532), ΔΒ3Η/οικ.43985/07.11.2018 (Β' 5255), ΔΒ3Η 395/530/οικ.14572/01.06.2021 (Β' 2439), ΔΒ3Η 513/750/οικ.19993/02.08.2022 (Β' 4204), ΔΒ3Η 534/783/οικ.20821/17.08.2022 (Β' 4521), ΔΒ3Η 656/1126/οικ.25934/13.10.2022 (Β' 5446) και ΔΒ3Η 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β' 85) και καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού/διαβητολογικού υλικού.


645/560/2019

Τροποποίηση της ΔΒ4Γ/οικ. 5599/8-2-2018 απόφασης «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» (ΦΕΚ Β΄532/16-02-2018) και της οικ.40025/29-9-2017 απόφασης «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» (ΦΕΚ Β΄3491/05-10-2017).


ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888) και ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/08.07.2022 (Β’ 3706) αποφάσεων.


1525/2020

Τροποποίηση των υπό στοιχεία οικ. 43164/ 24-10-2017 (Β' 3750), οικ. 45786/17-11-2017 (Β' 4045/2018) και ΔΒ4Γ/οικ. 5599/16-02-2018 (Β' 532) αποφάσεων ως προς τη μετονομασία υποκατηγορίας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στο Μητρώο αποζημιούμενων ειδών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


ΔΒ3H 534/783/οικ.20821/2022

Προσθήκη προϊόντος υγειονομικού υλικού της κατηγορίας ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμής αποζημίωσης και τροποποίηση της απόφασης υπό στοιχεία ΔΒ3Η 513/750/ οικ.19993/02-08-2022 (Β’ 4204).