ΔΒ3H 656/1126/οικ.25934/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2077/2018 , 3918/2011
ΦΕΚ: 5446/Β/21.10.2022

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.2077/17-01-2018 (Β΄ 211) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/2023-ΦΕΚ:919/Β/22.02.2023:Τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20.10.2017 (Β' 3750), ΔΒ4Γ/οικ.5599/08.10.2018 (Β' 532), ΔΒ3Η/οικ.43985/07.11.2018 (Β' 5255), ΔΒ3Η 395/530/οικ.14572/01.06.2021 (Β' 2439), ΔΒ3Η 513/750/οικ.19993/02.08.2022 (Β' 4204), ΔΒ3Η 534/783/οικ.20821/17.08.2022 (Β' 4521), ΔΒ3Η 656/1126/οικ.25934/13.10.2022 (Β' 5446) και ΔΒ3Η 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β' 85) και καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού/διαβητολογικού υλικού.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΒ3H 855/7/οικ.429/2023

Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης.

ΔΒ3H 393/1236/οικ.18124/2023- ΦΕΚ: 4486/Β/12.7.2023:Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης και τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888), ΔΒ3Η/οικ. 11812/27.04.2021 (Β’ 1959) και ΔΒ3H 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β’ 85).  

ΔΒ3H/312/783/οικ.14018/2023- ΦΕΚ: 3526/Β/25.5.2023:Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3H 855/7/ οικ.429 (Β’ 85/2023) απόφασης.

ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/2023-ΦΕΚ:919/Β/22.02.2023:Τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20.10.2017 (Β' 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08.10.2018 (Β' 532), ΔΒ3Η/οικ.43985/07.11.2018 (Β' 5255), ΔΒ3Η 395/530/οικ.14572/01.06.2021 (Β' 2439), ΔΒ3Η 513/750/οικ.19993/02.08.2022 (Β' 4204), ΔΒ3Η 534/783/οικ.20821/17.08.2022 (Β' 4521), ΔΒ3Η 656/1126/οικ.25934/13.10.2022 (Β' 5446) και ΔΒ3Η 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β' 85) και καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού/διαβητολογικού υλικού.


ΔΒ3H 393/1236/οικ.18124/2023

Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης και τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888), ΔΒ3Η/οικ. 11812/27.04.2021 (Β’ 1959) και ΔΒ3H 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β’ 85).  

ΔΒ3 1678/οικ.21532/2023- ΦΕΚ: 5195/Β/28.8.2023:Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/15-2-2023 (Β’ 919) και ΔΒ3Η 393/1236/οικ. 18124/06-07-2023 (Β’ 4486) αποφάσεων και καθορισμός ανώτατης τιμής αποζημίωσης για είδη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού


ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/2023

Τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20.10.2017 (Β' 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08.10.2018 (Β' 532), ΔΒ3Η/οικ. 43985/07.11.2018 (Β' 5255), ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/01.06.2021 (Β' 2439), ΔΒ3Η 513/750/οικ.19993/02.08.2022 (Β' 4204), ΔΒ3Η 534/783/οικ.20821/17.08.2022 (Β' 4521), ΔΒ3Η 656/1126/οικ.25934/13.10.2022 (Β' 5446) και ΔΒ3Η 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β' 85) και καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού/διαβητολογικού υλικού.


ΔΒ3 1678/οικ.21532/2023

Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/15-2-2023 (Β’ 919) και ΔΒ3Η 393/1236/οικ.18124/06-07-2023 (Β’ 4486) αποφάσεων και καθορισμός ανώτατης τιμής αποζημίωσης για είδη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού


ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888) και ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/08.07.2022 (Β’ 3706) αποφάσεων.


ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/2022

Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορισμός τιμών αποζημίωσης, ανάκληση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η 729/1062/οικ.27700/20-10-2021 (Β’ 5408) απόφασης και τροποποίηση των υπ’ αρ. οικ. 40025/29-09-2017 (Β’ 3491), υπό στοιχεία ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08-02-2018 (Β’ 532) και ΔΒ4Γ/ οικ. 5599/08-02-2018 (Β’ 532) αποφάσεων.

ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022- ΦΕΚ: 4697/Β/8.9.2022:Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888) και ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/08.07.2022 (Β’ 3706) αποφάσεων.


1601/617/2019

Τροποποίηση της ΔΒ3Η/οικ. 37825 απόφασης, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 45786 απόφασης “Καθορισμός τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού” (ΦΕΚ 4045/Β΄/17-11-2017) και της ΔΒ3Η/οικ. 41195 απόφασης “Προσθήκη προϊόντων ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού προς αποζημίωση, καθορισμός τιμών αποζημίωσης και τιμών κατηγορίας, τροποποίηση κατηγορίας και τιμής προϊόντων ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού” (ΦΕΚ 4888/Β΄/01.11.2018)», ΦΕΚ 3931/25.10.2019».


ΔΒ3H 513/750/οικ. 19993/2022

Προσθήκη νέων προϊόντων υγειονομικού υλικού στις κατηγορίες ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης και τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20-102017 (Β’ 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/ 08-02-2018 (Β’ 532), ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/ 07-06-2021 (Β’ 2439), ΔΒ3Η/οικ. 41195/22-10-2018 (Β’ 4888) και υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 43985/07-11-2018 (Β’ 5255)».


1164/706/03-09-2020/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 21491/06-06-2019 (Β’ 2929) απόφασης με την προσθήκη υποκατηγορίας σε προϊόντα υγειονομικού υλικού.


ΔΒ3H 527/711/οικ.18769/2021

Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορισμός τιμών αποζημίωσής τους.

Τροοποποιήθηκε με την ΔΒ3Η 653/1040/οικ.26922/2021 ΦΕΚ: 4928/Β/25.10.2021