Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων των τιμολογίων πώλησης που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. από οντότητες πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2154/2019

«Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, για πωλήσεις καυσίμων».(ΑΔΑ: 7Χ7Σ46ΜΠ3Ζ-Κ30)


ΠΟΛ.1208/2018

Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).


ΠΟΛ 1023/2008

Ένταξη στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης - Έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης.

ΕΣ/Τμ6(ΚΠΕ)955/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Νόμιμη(...) Με δεδομένα αυτά και  αφού, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, όροι της διακήρυξης που αντίκεινται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι,  μεταξύ άλλων, στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 και της παραγράφου15 του άρθρου 6 του ν.  4071/2012, δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό υποψηφίου που υποβάλει προσφορά σύμφωνη με τις προαναφερόμενες διατάξεις, νομίμως στον ως άνω διαγωνισμό έγιναν  αποδεκτοί οι όροι της  προσφοράς της εταιρείας …., που τέθηκαν σε συμμόρφωση  με τις προαναφερόμενες  διατάξεις και αφορούσαν, το μεν,  στην πληρωμή,  εντός τριάντα (30) ημερών από την εκάστοτε παράδοση του προϊόντος, της αξίας των τιμολογίων αγορών για τα προϊόντα της  υποομάδας β της ομάδας Α και της  υποομάδας α της Ομάδας Β, το δε,  στις κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου ……. Περαιτέρω,  νομίμως,  σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης, αξιολογήθηκε και έγινε τελικά αποδεκτός   ο όρος της οικονομικής της προσφοράς που αφορούσε στην πληρωμή της  αξίας των τιμολογίων αγορών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ……. εντός δέκα (10) ημερών από την εκάστοτε παράδοση του προϊόντος (βλ. και σχετική επιφύλαξη στην  από 27.10.2014 υπεύθυνη δήλωσης της εταιρείας), με την αιτιολογία ότι οι Σχολικές Επιτροπές δεν  υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης (8440/2011), σε σύνταξη προϋπολογισμού. Και τούτο διότι  οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων (β.δ. 17- 5/15.6.1959 - ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και του λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.δ. 476/1974 –ΦΕΚ Α΄ 204) και δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού, για την πληρωμή δε των  δαπανών τους ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 της υπουργικής αυτής απόφασης για την ολοκλήρωση της οποίας κρίθηκε επαρκής ο χρόνος των 10 ημερών από την εκάστοτε παράδοση του προϊόντος. Εξάλλου,  οι λοιποί επί μέρους όροι που τέθηκαν με την οικονομική προσφορά της και δεν αφορούσαν στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, δεν κατέστησαν την προσφορά της απαράδεκτη, αφού οι όροι αυτοί απορρίφθηκαν σιωπηρώς και δεν λήφθηκαν υπόψη από την  Επιτροπή του Διαγωνισμού (Πρακτικό 1ο/31.10.2014), ενώ σε κάθε περίπτωση η αναφορά τους στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς δεν έπληξε, τελικά, τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης, υπό την έννοια της τήρησης της αρχής της ισότητας και διαφάνειας καθώς και της τυπικότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας,  αφού η προσφορά της εταιρείας αυτής κρίθηκε ως η μόνη τελικά αποδεκτή στο διαγωνισμό, οι δε σχετικοί όροι απορρίφθηκαν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Τέλος, στα συνημμένα στο φάκελο έγγραφα περιλαμβάνεται η 133/29.10.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου …. για την διενέργεια της εν λόγω προμήθειας, ενώ δεν περιλαμβάνονται αντίστοιχες αποφάσεις των διοικήσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο, το Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη: α) το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς λειτουργίας τους, ήτοι τη μη υποχρέωση τήρησης του λογιστικού των ο.τ.α.  (β.δ. 17-5/15.6.1959)  ή  των ν.π.δ.δ. (ν.δ. 476/1974) και την πρόβλεψη ειδικού πλαισίου οικονομικής διαχείρισης με την προαναφερόμενη απόφαση και, τέλος, την περιορισμένη αρμοδιότητά τους, που αφορά μόνο στη διαχείριση των πιστώσεων που τους διατίθενται για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονάδων, β) ότι για την  προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών επιτροπών  συντάχθηκε η 95/2013 τεχνική μελέτη και η 11047/22.7.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών  του Δήμου ……., γ) ότι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης αποτελεί πάγια ανάγκη των σχολικών επιτροπών, καθώς  και ότι η προς προμήθεια  ποσότητα δεν μεταβάλλεται ανά έτος και γ)  την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της εν λόγω προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των ως άνω σχολικών επιτροπών προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητας τους, κρίνει ότι  η έλλειψη των ως άνω απαιτουμένων αποφάσεων δεν πλήττει ουσιωδώς τη νομιμότητα της ελεγχόμενης  διαγωνιστικής διαδικασίας.