Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Ν.Δ.356/1974, 4978/2022

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022, «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», Α΄190) κατόπιν της κωδικοποίησης του προϊσχύοντος ν.δ. 356/1974 (Α΄90) με τον ν. 4978/2022.

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

282586/Σ.714/2023

«Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α’ 190) περί Κύρωσης του νέου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2023 ΑΔΑ:Ρ7Ο746ΜΑΠΣ-5ΜΟ 


Ο Δ.Ε.Ε.Β 1102269 ΕΞ 2022

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4978/2022 (Α'190/7.10.2022) «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».


Ν.Δ. 356/1974

Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Ν 4978/2022- ΦΕΚ: 190/Α/7.10.2022 άρθρο 85 παρ.5:5. Το 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» καταργείται.

 


ΠΟΛ.1092/2014

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων.(ΑΔΑ: ΒΙΗΥΗ-ΠΧ3)


Α.1209/2021

Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).


ΠΟΛ 1280/2013

Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν.

ΠΟΛ 1109/2014

ΘΕΜΑ  Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α' (τροποποίηση διατάξεων ν.δ. 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7-4- 2014)

ΠΟΛ.1146/2017

Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων.(ΑΔΑ:ΩΙΖΨ46ΜΠ3Ζ-ΔΛΝ)


Δ6Α/1148319/ΕΞ2011

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών της παραγράφου 5 του άρθρου 82 Α΄ του ν.δ.356/1974 – Α΄90, που προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.3943/2011 (Α΄ 66).


ΠΟΛ 1257/2013

Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).