Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 356/1974
ΦΕΚ: 90/Α/05.04.1974

Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν.599/1977

Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού και του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.


Ν.1867/1989

Προσωπική κράτηση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις.


Ν.Δ.3908/1958

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και θεσπίσεως διατάξεων τίνων περί του προσωπικού υπηρεσιών αρμοδιότητος Υπουργείου Οικονομικών και Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ.


142237/472/1976

Περί του τύπου των αποδεικτικών εισπράξεως εσόδων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.


Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015/2015

Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α1036682 ΕΞ2014/25−2−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της φορολογικής Διοίκησης.


Δ. ΟΡΓ. Α 1113150 ΕΞ 2016

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Β’ 543) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών.»


Δ.ΟΡΓ.Α 1007466ΕΞ2015/2015

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682
ΕΞ2014/25−2−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης.

Ν.Δ.318/1969

Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων ,Όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των νόμων: 127/75, 1080/1980, ΦΕΚ Α'246,1416/1984, ΦΕΚ Α' 18


ΠΟΛ.1089/2016

Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/2013 «Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων».


ΠΝΠ 7/2013

Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων